سوالات فصل ۸ علوم نهم با جواب

سوالات فصل ۸ علوم نهم با جواب

سوال و جواب علوم نهم درس هشتم

سوالات فصل ۸ علوم نهم با جواب

سوال و جواب علوم نهم درس هشتم

سوالات متن علوم نهم /

راهنما:
سوالات سری اول پیشنهادی: سوالات تکرار شده در امتحانات و کامل تر از همه ۳۵س
سوالات سری دوم: سوالات مهم متن کتاب که از جزوه های معلم برداشته شده.۸س
فایل PDF انتهای مطلب: فایل کتاب با سوالات روی متن کتاب !

سوالات متن فصل ۸ علوم سری اول

۱- فشار چیست؟
جواب: به نیروی وارد بر سطح فشار میگویند. که با علامت اختصاری p یا P نشان میدهند.

۲- آ) اندازه نیروی عمودی وارد بر واحد ……… را فشار مینامند. 
جواب: سطح
ب) زمانی که کفش اسکی میپوشیم به دلیل ……… سطح، کمتر در برف فرو میرویم. 
جواب: افزایش
ج) یکای (واحد) فشار در فیزیک ……… است. 
جواب: پاسکال
د) هر پاسکال معادل ……… نیوتن بر یک متر مربع است.
جواب: یک
ه) یک نیوتن بر سانتیمتر مربع برابر ……… پاسکال است.
جواب: ۱۰۰۰۰

۳- هر پاسکال معادل چه نیرویی است؟
جواب: هر یاسکال، معادل ۱ نیوتون بر متر مربع (N/m۲) است

۴- فرمول فشار را بنویسید. فرمول فشار

۵ ارتباط فشار با سطح چیست؟ 
جواب: اگر نیرو ثابت بماند، با افزایش سطح مقدار فشار کم میشود ولی با کاهش سطح میزان فشار افزایش می‌باند.

۶- اگر نیروی وارد بر مکعبی ثابت بماند و سطح مقطع کف آن را ۴ برابر کنیم فشار چگونه تغییر می‌کند؟
جواب: مساحت و فشار با هم رابطه عکس دارند و اگر مساحت ۴ برابر شود، فشارفشار برابر میشود.مساحت و فشار با هم رابطه عکس دارند

۷- سه استوانه هم جنس و هم ارتفاع پر از مایعی به چگالی P و سطح $$ \dfrac{A}{۸} \ ، \ \dfrac{A}{۴}\ ،\ A $$   به طور قائم روی سطح افقی قرار دارند فشار کدام یک بر سطح افقی بیشتر است؟
جواب: فشار هر سه مورد با هم برابر است زیرا ارتفاع هر سه یکی است و دارای چگالی یکسان میباشد. فشار مایعات، به سطح مقطع زیر ظرف بستگی ندارد.

۸- اگر گلدانی ۲۰۰ نیوتون وزن داشته باشد و سطح تماس آن با زمین ۴۰ سانتیمتر باشد فشار گلدان بر زمین چند نیوتون بر سانتیمتر مربع است؟  
جواب: ۵ نیوتون بر سانتیمتر مربع

$$ p=\dfrac{F}{A} =\dfrac{۲۰۰}{۴۰} = ۵N $$

-۹ در شکل مقابل، اگر جرم استوانه ۱۲ کیلوگرم باشد استوانه چه فشاری به سطح زیرین خود وارد میکند؟مساحت و فشار با هم رابطه عکس دارند

۱۰ – فشار وارد بر کف یک مکعب به وزن ۴۰۰ نیوتن، $$ \dfrac{۲}{۱۰} $$ کیلوپاسکال می باشد، مساحت یک وجه این مکعب چند m۲ می باشد؟
جواب: ۰/۲ پاسکال برابر ۲۰۰ پاسکال است،

$$ p=\dfrac{F}{A} \implies ۲۰۰= \dfrac{۴۰۰}{A}\implies A=\dfrac{۴۰۰}{۲۰۰} = ۲m^۲ $$

۱۱- بر سطحی به مساحت ۸m۲ نیروی ۴۰۰N وارد میشود. اگر نیرو ثابت بماند و مساحت نصف شود فشار چند پاسکال تغییر میکند؟
۱) ۱۰۰
۲) ۵۰ ✔
۳) ۱۵۰
۴) ۲۰۰فشار چند پاسکال تغییر میکند

۱۲- برای تحمل وزن یک بنا دیوارهای آن را روی پایه های بتنی میسازند در شکل مقابل دو نوع پایه متفاوت که معماران در این مورد به کار میبرند نشان داده شده است. پایه متفاوت بتنی

آ) اگر سطح کل پایه نواری نصف سطح یک پارچه باشد فشار دیوارهای بنا روی دو سطح را با هم مقایسه کنید.

جواب: در الف میزان فشار دو برابر فشار موجود در ب است.دو برابر فشار موجود

ب) برای ساختن بنا روی زمین نرم کدام یک از پایههای نشان داده شده مناسبتر است علت چیست؟
جواب: از پایه یک‌پارچه، زیرا سطح پایه یک‌پارچه بزرگتر است پس فشار کمتری به زمین وارد میکند.

۱۳- چرا امداد گران از یک نردبان بزرگ برای حرکت روی سطح یک دریاچه یخ زده استفاده میکنند؟
جواب: نردبان باعث میشود وزن امدادگر در سطح بیشتری روی یخ پخش شود و این باعث میشود فشار کمتری بر یخ وارد شده و احتمال شکسته شدن یخ کمتر میشود.

۱۴- چرا گرفتن پونز بین دو انگشت و فشردن ان میتواند سبب آسیب رساندن به یکی از انگشت ها شود؟
جواب: زیرا بر انگشتی که روی نوک تیز پونز قرار دارد نیرو در سطح کمتری جمع شده و فشار افزایش یافته است ولی در انگشتی که روی قسمت پهن پونز قرار دارد نیرو پخش شده و فشار کم میشود.

۱۵- چرا مرتاض های هندی روی یک تخت چوبی پوشیده از میخ میخوابند اما نمیتوانند روی آن بایستند؟
جواب: زیرا وقتی روی تخت چوبی میخوابند نیروی وزن آن ها روی مساحت زیاد وارد میشود و فشار کمتر از حالتی است که روی ان میایستند.

۱۶- در عمق یکسان از یک مایع، فشار در تمام سطوح ان است.
جواب: یکسان

۱۷- فشار درون مایع با افزایش عمق چه تغییری میکند؟
جواب: هر چه عمق یا ارتفاع بیشتر باشد فشار آن نیز بیشتر است.

۱۸- دو صفحه یکی به شکل مربع به ضلع ۴۰cm و دیگری به شکل دایره به قطر ۸۰cm در عمق ۱۰ متری آب قرار گرفتهاند فشار وارد بر مربع و دایره را با هم مقایسه کنید؟
جواب: فشار وارد بر این دو صفحه با هم برابر است زیرا هر دو یک ارتفاع از سطح آزاد آب قرار دارند.

۱۹- فشار مایعات به شکل ظرف محتوی آن بستگی (دارد /ندارد)
جواب: ندارد.
۲۰- به نظر شما آب خارج شده از سوراخ ها در کدام ظرف فشار بیشتری دارد؟سوراخ ها در کدام ظرف فشار بیشتری دارد

جواب: در هر سه فشار آب برابر است چون ارتفاع آب در هر سه ظرف برابر است و سوراخها هم همتراز هستند.

۲۱- چرا در شبکه آب رسانی شهرها معمولا مخزن آب را در ارتفاعی بالاتر از بقیه نقاط میسازند؟
جواب: فشار مایعات به ارتفاع مایع از سطح آزاد آن بستگی دارد هر چه ارتفاع بیشتر باشد فشار مایع بیشتر خواهد بود.
در نتیجه هر چه مخزن اب در سطح بالاتری نسبت به شهر، قرار داشته باشد فشار آب شهر بیشتر خواهد بود.

۲- شکل روبه رو طرحی از سامانه آب رسانی یک منطقه مسکونی را نشان میدهد با توجه به مفهوم فشار نقش پمپ را در ساختمان چندین طبقه توضیح دهید؟ پمب در ساختمان
جواب: چون ارتفاع ساختمان از سطح دریاچه بالاتر است فشار آب دریاچه نمیتواند آب را به بالای ساختمان ببرد و پمپ اختلاف فشار ایجاد میکند و آب را از فشار کمتر به فشار بیشتر میبرد

۲۳- فشار مایعات به چه عواملی بستگی دارد؟
جواب: اتفاع مایع از سطح آزاد مایع (عمق)- چگالی مایع- شتاب جاذبه زمین

۲۴- کدام یک از عوامل زیر در مقدار فشاری که از طرف مایع بر کف ظرف وارد میشود بیتاشیر است؟
۱ ) ارتفاع مایع
۲) چگالی مایع
۳ شکل ظرف
۴) شتاب جاذبه زمین
جواب: ۳- شکل ظرف

۲۵- اصل پاسکال را تعریف کنید؟
جواب: اگر بر بخشی از مایع که درون ظرفی محصور است فشار وارد کنیم، فشار بدون ضعیف شدن به بخش های دیگر مایع و دیواره های ظرف منتقل میشود.

۲۶-از کاربردهای اصل پاسکال دو مورد نام ببرید.
جواب: در ترمز خودرو- در بالابرهای هیدرولیکی.

۲۷- در ترمز های هیدرولیکی اتومبیلها از کدام قانون مهم فیزیک استفاده میشود؟
جواب: از اصل پاسکال

۲۸- هر چه از سطح زمین بالا تر میرویم فشار هوا …….. میشود.
جواب: کمتر

۲۹- عامل وجود فشار هوا بر اجسام روی سطح زمین …….. است.
جواب: نیروی گرانش زمین

فرمول فشار در درون مایعات:
فشار درون مایع =ارتفاع × شتاب جاذبه × چگالی

۳۰- یک نی را مطابق شکل (آ) داخل یک بطری محتوی آب قرار دهید در حالی که نی درون بطری قرار دارد و مطابق شکل (ب) درون بطری بدمید چه اتفاقی می افتد؟ درون بطری بدمید

جواب: وقتی به درون بطری میدمیم مقداری هوا را از طریق دمیدن به بطری وارد میکنیم این مقدار هوا فشاری به مایع درون بطری وارد میکند و مایعی که در ته بطری قرار دارد متحمل فشار هوا و فشار مایع بالای سر جود میباشد. در اثر این دو فشاری که به مایع ته بطری وارد میشود، مایع به درون نی وارد شده و به بیرون از ظرف میریزد

۳۱- در کدامیک فشار هوا بیشتر است؟
الف) در سواحل
ب) در کوهستان
جواب: ب- کوهستان

۳۲- فشار هوا چه رابطه ای با ارتفاع از سطح دریاهای آزاد دارد؟
۱ )رابطه مستقیم دارد.
۲) رابطه معکوس دارد.
۳) هیچ نوع رابطهای ندارد.
۴) بخار آب در سطح دریا سبب کاهش فشار هوا میشود.
جواب: ۲- رابطه معکوس دارد.

۳۳- فشار هوا در یک محیط بسته به چه عواملی بستگی دارد؟
جواب: تعداد مولکول های گاز درون ظرف- جنبش و حرکت مولکول های گاز

۳۴- عامل ایجاد فشار گاز درون یک ظرف در بسته کدام است؟
۱) نیروی ربایش مولکول ها
۲) فاصله بین مولکول ها

۳) جرم مولکول ها
۴) جنبش مولکول ها
جواب: ۴- جنبش مولکول ها

۳۵- وقتی با نی نوشیدنی میخورید کدام عامل موجب انتقال مایع از لیوان به درون دهان میشود؟
جواب: فشار هوا

-۳۵ چرا با وجود فشار هوا بدن ما مچاله نمیشود؟
۱) فشار هوا آنقدر زیاد نیست که بدن ما را مچاله کند.
۲) فشار درون بدن ما بیشتر از فشار هوای بیرون است.
۳) مایعا درون بدن فشاری در جهت عکس فشار هوا دارند.
۴) تمام موارد صحیح است.
جواب: ۳- مایعات درون بدن فشاری در جهت عکس فشار هوا دارند

سوالات متن فصل ۸ علوم سری دوم

۱- تعریف و فرمول فشار چیست؟
جواب: فشار را به صورت نیرو تقسیم بر سطحی که به آن نیرو وارد شود، تعریف میکنیم. فرمول فشار

۲- واحد یا یکای فشار چه نام دارد؟
جواب: پاسکال (PA) نام دارد. به طوری که هر یاسکال معادل ۱ نیوتون بر متر مربع N/m۲ می‌باشد

نیوتون بر متر مربع

۳- مقدار فشار چه ارتباطی با مساحت سطحی دارد که به آن نیرو وارد می شود؟
جواب: هر چه مساحت بزرگتر باشد، به همان نسبت فشار کمتر است و برعکس.

۴- مقدار فشار مایع ها به چه چیزی بستگی دارد؟
جواب: به ارتفاع ستون مایع – یعنی هر چقدر ارتفاع ستون مایع در یک ظرف بیشتر باشد، فشار مایه در ته ان بیشتر است.

۵- فشار آب یا مایعات در لوله های به هم متصل یا ظروف به هم مرتبط به چه چیزی بستگی دارد؟ با نوضیح و شکل. 
جواب: به عمق مایع بستگی دارد، در نقاطی که هم عمق و هم تراز هستند، اندازه فشار یکسان است و به شکل، حجم و قطر لوله ها بستگی ندارد. فشار آب یا مایعات

۶- اصل پاسکال را توضیح دهید و چند کاربرد آن را مثال بزنید.
جواب: اصل پاسکال می گوید اگر به قسمتی از مایع درون یک ظرف بسته فشار وارد شود، این فشار بدون ضعیف شدن به بخشهای دیگر مایع و دیواره ظرف وارد میشود و اندازه فشار در همه جا یکسان است.
مثال: بالابر هیدرولیکی – سیستم ترمز اتومبیل- جک های روغنی

۷- مقدار فشار هوا چه ارتباطی به ارتفاع منطقه دارد؟
جواب: هرچه از زمین بالاتر برویم و ارتفاع بیشتر شود، مقدار فشار هوا کمتر میشود. یعنی فشار هوا در مناطق کوهستانی کمتر از مناطق ساحلی است.

۸- در نوشیدن آب میوه یا آب به وسیله نی چه عاملی اثر دارد؟
جواب: به فشار هوا بستگی دارد.

جزوه سوالات فصل هشتم علوم نهم PDF

سوالات متن فصل ۸ علوم نهم PDF
2.1MB

سوالات متن فصل ۸ علوم نهم گرگان
2.1MB

دانلود جزوه فصل ۸ همراه سوالات
1.3MB

در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، سوالات فصل ۸ علوم نهم با جواب را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از سوالات درس ۹ علوم نهم و برای بخش قبلی از سوالات فصل هفتم علوم نهم استفاده نمایید. همچنین میتوانید از جواب فعالیت های درس ۸ علوم نهم نیز دیدن فرمایید.
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.