سوالات درس ۸ علوم هفتم با جواب

سوالات درس ۸ علوم هفتم با جواب

سوالات متن فصل هشتم علوم هفتم

سوالات درس ۸ علوم هفتم با جواب

سوالات متن فصل هشتم علوم هفتم

سوالات متن علوم هفتم /

فصل۸

۱ ـ انرژی را تعریف کنید.
جواب: به توانایی انجام کار انرژی می گویند.

۲ـ مهمترین ویژگی انرژی چیست؟
جواب: تبدیل شدن آن از شکلی به شکل دیگر.

۳ ـ کار را از نظر فیزیکی تعریف کنید.
جواب: یعنی پس از وارد کردن نیرو ، جسم در جهت همان نیرو حرکت کند.

۴ ـ دو عامل مهم در انجام کار را بنویسید.
جواب: نیرو و جابجایی.

۵ ـ انرژی جنبشی چیست؟
جواب: به انرژی که جسم به علت حرکت خود دارد انرژی جنبشی گویند.

۶ ـ منظور از انرژی پتانسیل چیست؟
جواب: به انرژی ذخیره شده در اجسام انرژی پتانسیل گویند.

۷ ـ منظور از پتانسیل کشسانی چیست؟
جواب: به انرژی ذخیره شده درر اجسامی مانند کش و فنر کشیده شده انرژی پتانسیل گویند.

۸ ـ قانون پایستگی انرژی را تعریف کنید.
جواب: انرژی هیچ گاه به وجود نمی آید و ازبین نمی رود، بلکه فقط از شکلی به شکلی دیگر تبدیل می شود.

۹ ـ منظور از کیلوژول بر گرم چیست؟
جواب: یعنی در هر گرم چند کیلو ژول انرژی موجود است.

۱۰ ـ منظور از انرژی موجود در روغن نباتی ۲/۳۲ کیلوژول بر گرم است چیست؟
جواب: یعنی در هر گرم روغن نباتی ۲/۳۲ کیلوژول انرژی موجود است.

۱۱ ـ منظور از آهنگ مصرف انرژی چیست؟
جواب: یعنی در یک زمان مشخص چه مقدار انرژی مصرف می شود.

۱۲ ـ ۱۰ کیلو کالری چند ژول است؟
جواب: ۴۲۰۰۰ ژول است.

۱۳ ـ چه رابطه ای بین کیلو ژول و کیلو کالری وجود دارد؟
جواب: هر کیلو کالری ۴/۲ کیلو ژول است.

۱۴ ـ وظیفه تاندون آشیل چیست؟
جواب: میزان فعالیتی که عضله های پا هنگام دویدن انجام می دهند را کاهش می دهد.

۱۵ ـ بدن انسان از طریق غذا انرژی مورد نیاز خود را به دست می آورد.

۱۶ ـ یکی از انرژی های پتانسیل ، گرانشی است.

۱۷ ـ فنر کشیده شده انرژی پتانسیل کشسانی دارد.

۱۸ ـ زرد پی آشیل در پشت پا قرار دارد.

۱۹ ـ در تلویزیون انرژی الکتریکی به نورانی و صوتی تبدیل می شود.

۲۰ ـ انتقال انرژی با انجام کار انجام می شود.

در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، سوالات درس ۸ علوم هفتم با جواب را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از سوالات فصل ۹ علوم هفتم و برای بخش قبلی از سوالات متن درس هفتم علوم هفتم استفاده نمایید.