سوالات فصل ۹ علوم نهم با جواب

سوالات فصل ۹ علوم نهم با جواب

سوال و جواب علوم نهم درس نهم

سوالات فصل ۹ علوم نهم با جواب

سوال و جواب علوم نهم درس نهم

سوالات متن علوم نهم /

راهنما:
سوالات سری اول پیشنهادی: سوالات تکرار شده در امتحانات و کامل تر از همه ۴۶س
سوالات سری دوم: سوالات مهم متن کتاب که از جزوه های معلم برداشته شده. ۱۸س
فایل PDF انتهای مطلب: فایل کتاب با سوالات روی متن کتاب !

سوالات متن فصل ۹ علوم سری اول

۱- ماشین چیست؟
جواب: هر وسیله‌‍ای که بتواند به طریقی به ما کمک کند و یا کار ما را آسان نماید (توانایی انجام کار را افزایش دهد)، ماشین نام دارد.

۲- ماشین ها از چه طریق به ما کمک میکنند؟
جواب: از طریق: ۱- انتقال نیرو ۲- تغییر جهت نیرو ۳- افزایش نیرو ۴- افزایش سرعت و مسافت اثر نیرو

۳- ورودی یا خروجی ماشینها، بر اساس نیرو، …….. یا …….. بررسی میشوند. 
جواب: انرژی- توان
۴- هر ماشینی میتواند از اجزای سادهتری به نام تشکیل شده باشد. 
جواب: ماشین ساده

۵- در ساخت دوچرخه از کدام ماشین های ساده استفاده شده است؟
جواب: اهرم- چرخ و محور پیچ و مهره، چرخ دنده و …

۶- دوچرخه …….. را به انرژی …….. تبدیل میکند.
جواب: کار نیروی ماهیچه- جنبشی

۷- گشتاور نیرو چیست؟ 
جواب: اثر چرخانندگی یک نیرو را گشتاور نیرو می‌گوییم.

۸- عوامل موثر بر گشتاور نیرو کدامند؟
جواب: اندازه نیرو- فاصله نقطه اثر نیرو تا محور چرخش

۹- فاصله نیرو تا محور چرخش و …….. در گشتاور نیرو موثر میباشد.
جواب: اندازه نیرو

۱۰- چگونه میتوان بزرگی گشتاور نیرو را حساب کرد؟
جواب: با استفاده از فرمول اندازه گشتاور نیرو:
گشتاور نیرو

۱۱- یکای گشتاور نیرو چیست؟
جواب: با توجه به اینکه یکای نیرو نیوتون و یکای فاصله متر است، یکای گشتاور نیرو، نیوتون‌متر (Nm)است.

۱۲- چرا با آچار بلندتر، مهره محکم را میتوان آسانتر باز کرد؟
جواب: زیرا فاصله نقطه اثر نیرو تا محور چرخش بیشتر شده و در نتیجه گشتاور نیرو بزرگتر میشود.

۱۳- در کدام حالت، مهره را میتوان آسانتر باز کرد؟ چرا؟
جواب: در حالت دوم چون فاصله نقطه اثر نیرو تا محور چرخش بیشتر شده و در نتیجه گشتاور نیرو بزرگتر میشود.گشتاور

۱۴- در شکل روبرو اگر گشتاور نیروی وارد بر مهره ۵ نیوتن‌متر باشد و فاصله دست تا مهره (فاصله محل وارد آمدن نیرو تا محل چرخش) ۱۰ سانتیمتر، نیروی چند نیوتنی توسط آچار وارد شده است؟گشتاورجواب:گشتاور نیروگشتاور

۱۵- ماشین های ساده را نام ببرید.
جواب: اهرم- چرخ و محور- پیچ و مهره- چرخ دنده- قرقره- سطح شیبدار.

۱۶- اهرم چیست؟
جواب: میله بلند و محکمی است که نقطهای از آن به جایی تکیه داده شده و تکیه‌گاه نام دارد که اهرم حول آن دوران میکند. اهرم در حکم ماشین ساده به ما کمک میکند.

۱۷- سادهترین شکل اهرم، است که تکیه‌گاه در قرار دارد.
جواب: الاکلنگ- وسط میله آن

۱۸- در شکل های زیر که اهرم در حالت تعادل است، اندازه گشتاور نیروهایی که نسبت به تکیهگاه ایجاد میشود، با هم برابر و جه چرخششان مخالف یکدیگر است.اهرم در حالت تعادلدر حالت تعادل گشتاور نیروی ……… با گشتاور نیروی ………  هم اندازه است.
جواب: ساعتگرد- پادساعتگر

۱۹- در شکل مقابل تکیه گاه را در کجای میله قرار دهیم تا تعادل برقرار شود؟
جواب: گشتاور پادساعتگرد = گشتاور ساعتگرد

تکیه گاه ر

اگر در ۲ متری نیروی ۴۰ نیوتونی و ۴ متری نیروی ۲۰ نیوتونی قرار بگیرد تعادل برقرار میشود. (توجه مجموع بازوها ۶ متر است پس باید مجموع طولها ۶ باشد) بنابر این d۱=۴m و d۲=۲m

۲۰- در شکل زیر نیروی محرک و نیروی مقاوم را مشخص کنید.
جواب: با رنگ قرمز مشخص شده :

نیروی محرک و نیروی مقاوم ر

۲۱- نقطه اثر  ………. تا تکیه‌کاه را بازوی مقاوم مینامند.
جواب: نیروی مقاوم

۲۲- نیروی محرک را تعریف کنید.
جواب: عبارت است از نیرویی که ما و یا هر وسیله دیگری به ماشین وارد می کند.

۲۳- نیروی مقاوم چیست؟
جواب: نیرویی را که ماشین باید بر آن غلبه کند، نیروی مقاوم می گویند.

۲۴- مزیت مکانیکی چگونه تعریف میشود؟
جواب: به طور کلی برای یک ماشین در حالت تعادل، به صورت نسبت اندازه نیروی مقاوم به اندازه نیروی محرک، تعریف میشود.

۲۵- مزیت مکانیکی یک ماشین در حالت تعادل چگونه به دست میآید.
جواب: از دو روش بدست میاید:مزیت مکانیکی

۲۶- اگر مزیت مکانیکی اهرم ۲ و اندازه وزنه (نیروی مقاوم)  ۱۵۰N باشد اندازه نیروی محرک چقدر باشد تا دستگاه در حالت تعادل باقی بماند؟ اگر مزیت مکانیکی اهرم

۲۷- در مورد ماشینی که مزیت مکانیکی آن کوچکتر از یک است چه میتوان گفت؟
جواب: دو حالت میتواند وجود داشته باشد:
یا اندازه نیروی محرک > اندازه نیروی مقاوم
و یا بازوی مقاوم > بازوی محرک

۲۸- اهرم ها را میتوان بر اساس محل قرارگیری ……… ، نیروی محرک و ……… تقسیم‌بندی کرد.
جواب: تکیه‌گاه- نیروی مقاوم

۲۹- آ) انبردست شبیه اهرم نوع ……… عمل میکند.
جواب: اول
ب) جاروی فراشی اهرم نوع ……… است.
جواب: سوم

۳۰- در اهرم نوع دوم طول بازوی مقاوم، ……… از بازوی محرک است.
جواب: کوچکتر

۳۱- نوع اهرم در هر یک از ماشین های زیر را معین کنید.
فرغون – قیچی کاغذ بر- فندق شکن
فرغون: اهرم نوع دوم
قیچی: نوع اول
فندق شکن: اهرم نوع دوم

۳۲- قرقره چیست؟
جواب: چرخی است که حول محوری آزادانه میچرخد و شیاری دارد که طنابی از داخل آن عبور میکند.

۳۳- هر قرقره، ……. دارد که حول آن میتواند آزادانه بچرخد.
جواب: محوری

۳۴- دو روش اصلی استفاده از قرقره‌ها کدامند؟
جواب: به صورت ثابت و به صورت متحرک.

۳۵- قرقره متحرک شبیه اهرم نوع ……… عمل میکند.
جواب: دوم

۳۶- انواع قرقره‌‌ها کدامند؟ 
جواب: ساده- مرکب

۳۷- مزیت مکانیکی قرقره ثابت همواره برابر ……….. است و از راه تغییر جهت نیرو به ما کمک میکند. قرقره ثابت نظیر اهرم نوع اول است. 
جواب: یک
مزیت مکانیکی کامل قرقره متحرک برابر ……….. است. زیرا بازوی محرک (قطر چرخ) همواره دو برابر بازوی مقاوم (شعاع چرخ) است. این قرقره از راه افزایش نیرو به ما کمک میکند. قرقره متحرک مانند اهرم نوع دوم است. 

جواب: دو

۳۸- در قرقره مقابل برای غلبه بر نیروی مقاوم ۴۰۰ نیوتونی، چند نیوتون نیروی محرک لازم است؟قرقره مقابل برای غلبه بر نیروی مقاومجواب: ر قرقره مقابل برای غلبه بر نیروی مقاوم

۳۹- چگونگی کارکرد چرخ دنده‌ها به ……… آن بستگی دارد.
جواب: تعداد دندانه‌های

۴۰- کاربرد چرخ دندهها چیست؟
جواب: ۱-تغییر سرعت چرخش ۲- تغییر گشتاور ۳- تغییر جهت نیرو

۴۱- شعاع چرخدنده با ……… چرخدنده رابطه عکس دارد.
جواب: سرعت

۴۲- در یک چرخدنده، تعداد چرخدندههای چرخ بزرگ ۵۴ دنده و تعداد چرخ دندههای چرخ کوچک ۹ دنده میباشد. وقتی چرخ بزرگ یک دور کامل میچرخد:
الف: چرخ کوچک چند دور میچرخد؟
ب: سرعت چرخش چرخ دنده کوچک چند برابر سرعت چرخش چرخ دنده بزرگ است؟
جواب الف: سرعت چرخش چرخ دنده

جواب ب:سرعت چرخش چرخ دنده

۴۳- سطح شیبدار چیست؟ 
جواب: ماشین سادهای است که به ما کمک میکند تا با نیرویی کمتر، اما در مسافتی طولانی تر، جسم سنگین را به سمت بالا حرکت دهیم.

۴۴-  ……… ، تنها ماشین ساده‌ای است که در هنگام انجام کار جابجا نمیشود. 
جواب: سطح شیبدار.

۴۵- مزیت مکانیکی سطح شیبدار چگونه به دست می‌آید؟
جواب: از دو رابطه زیر قابل محاسبه است،مزیت مکانیکی سطح شیبدار

۴۶- در شکل مقابل در صورتی که اصطکاک صفر باشد، مقدار نیروی محرک را حساب کنید.  جواب: 
نیروی محرکصورتی که اصطکاک صفر باشد

سوالات متن فصل ۹ علوم سری دوم

۱- منظور از ورودی و خروجی یک ماشین چیست؟
جواب: ورودی ماشین شامل همه آن چیزهایی است که انجام میدهیم تا ماشین کار کند و خروجی ان چیزی است که ماشین برای ما انجام میدهد . مثلا برای حرکت دوچرخه، نیرویی که به پدال وارد میکنیم، ورودی ماشین و خروجی ان حرکتی است که دوچرخه انجام میدهد(مانند سریعتر حرکت کردن یا از یک شیب بالا رفتن) ورودی یا خروجی ماشین ها ممکن است بر اساس نیرو، گشتاور نیرو، توان یا انرژی بررسی شوند.

۲- هر ماشین از اجزای ساده تری به نام ……… تشکیل شده است.
جواب: ماشین ساده

۳- ماشین ساده چیست؟ با مثال. 
جواب: ماشین ساده وسیله ای مکانیکی است که کار ساده ای انجام میدهد .
مثلاً با یک اهرم، شما میتوانید یک جسم سنگین را که وزن ان چند برابر وزن خودتان است، حرکت دهید.

۴- منظور از گشتاور نیرو چیست؟
جواب: اثر چرخانندگی یک نیرو را گشتاور نیرو میگویند.

۵- عوامل موتر بر مقدار گشتاور نیرو را نام ببرید و اثر هر کدام را بنویسید.
جواب: ۱) اندازه نیرو
۲) فاصله نقله اثر نیرو تا محور چرخش
– اگر هر کدام از این عوامل بیشتر شود، گشتاور نیرو هم افزایش مییابد.

۶- مقدار گشتاور نیرو را با چه فرمولی حساب میکنند و واحد آن چیست؟
جواب: واحد گشتاور، نیوتن متر (NM) است

اندازه گشتاور نیرو

۷- ساده ترین اهرم چیست و ساختمان آن چگونه است؟
جواب: الاکلنگ است که در وسط میله آن تکیه گاه وجود دارد.

۸- انواع گشتاور را نام برده و توضیح دهید.
گشتاور ساعت گرد: در جهت عقربه های ساعت حرکت میکند.
گشتاور پاد ساعت گرد: در خلاف جهت عقربه های ساعت حرکت می کند.

۹- چه هنگام یک اهرم در حالت تعادل قرار میگیرد؟ با فرمول و شکل
جواب: وقتی مقدار گشتاور های نیرو هایی که به اهرم وارد میشود با هم برابر باشد، اهرم در حالت تعادل قرار میگیرد.

اهرم در حالت تعادلشکل

۱۰- هر یک از موارد زیر را تعریف کنید و در شکل نشان دهید.
نیروی محرک : نیرویی که به ماشین وارد میکنیم تا جسم حرکت کند.
نیروی مقاوم : وزن جسم یا نیرویی که در برابر حرکت مقاومت میکند.
بازوی مقاوم : فاصله نیروی مقاوم تا تکیه گاه
بازوی محرک : به فاصله نیروی متحرک تا تکیهگاه را بازوی محرک میگویند.شکل نشان دهید
۱۱- منظور از مزیت مکانیکی چیست و مزیت مکانیکی چه چیزی را به ما نشان می دهد؟
جواب: به نسبت اندازه نیروی مقاوم به نیروی محرک، مزیت مکانیکی میگویند که به ما نشان میدهد که یک ماشین مقدار نیرو را چند برابر افزایش میدهد.

۱۲- مقدار مزیت مکانیکی را با چه فرمول هایی محاسبه می کنند؟

مقدار مزیت مکانیکی

۱۳- آیا ماشین ها می توانند در مقدار کار تغییرایجاد کنند؟توضیح دهید. 
جواب: خیر، بر طبق قانون پایستگی انرژی کار نیروی مقاوم برابر است با کار نیروی محرک یعنی اگر یک ماشین مقدار نیرو را افزایش دهد، مقدار جابجایی را کاهش میدهد.

۱۴- کارکرد چرخ دنده ها به چه عاملی بستگی دارد؟
جواب: به تعداد دندانه های چرخ دنده ها

۱۵- از چرخ دنده ها چه استفاده هایی می شود؟ با مثال.
جواب: از آن ها میتوان برای تغییر سرعت چرخش، تغییر گشتاور یا تغییر جهت نیرو استفاده کرد.
مثال: در خودرو، چرخ دنده ها با تغییر سرعت چرخش سبب تغییر سرعت خودرو میشوند

۱۶- با یک مثال توضیح دهید چرخ دهنده ها چگونه موجب تغییر تعداد دور و تغییر سرعت می شوند؟
جواب: مثلا یک چرخ دنده ۳۶ دنده و چرخ دنده دیگر ۱۲ دنده دارد. وقتی چرخدنده بزرگ ۱ دور میچرخد، چرخ دنده کوچک ۳ دور می چرخد. یعنی تعداد دور ها سه برابر می شود.

چرخ دهنده ها چگونه موجب تغییر تعداد

۱۷- سطح شیب دار چگونه به ما کمک میکند؟ با مثال.
جواب: از سطح شیب دار برای جا به جا کردن و بالا بردن اجسام سنگین استفاده می شود. به این صورت که جسم را در مسیر طولانی تری نسبت به انتفاعی که می خواهیم بالا برود جا به جا کنیم. در نتیجه نیروی محرک کمتری نیاز میشود.
مثال: اگر یک نفر بخواهد با صندلی چرخ دار از ارتفاع یک متری پله های ساختمان بالا برود و از یک سطح شیب دار به طول ۱۰  متر استفاده کند، مقدار نیروی محرک که لازم است به ۰/۱ کاهش مییابد یعنی نیرو ۱۰ برابر میشود.

سطح شیب دار چگونه به ما کمک میکند

۱۸- ماشین قرقره چه ساختمان و کاربردی دارد؟ انواع آن را نام ببرید.
جواب: هر قرقره محوری دارد که به دور آن میتواند آزادانه بچرخد. با استفاده از این ماشین میتوان اجسام سنگین را بلند کرد.
– قرقره ثابت ، قرقره متحرک

جزوه سوالات فصل نهم علوم نهم PDF

سوالات متن فصل ۹ علوم نهم (بهفر)
2.1MB
سوالات متن فصل ۹ علوم نهم (گرگان)
2.3MB
دانلود جزوه فصل ۹ همراه سوالات
1.3MB
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.
در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، سوالات فصل ۹ علوم نهم با جواب را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از سوالات درس ۱۰ علوم نهم و برای بخش قبلی از سوالات فصل هشتم علوم نهم استفاده نمایید. همچنین میتوانید از جواب فعالیت های درس ۹ علوم نهم نیز دیدن فرمایید.