سوالات درس ۹ مطالعات اجتماعی نهم با جواب + PDF

سوالات درس ۹ مطالعات اجتماعی نهم با جواب + PDF

سوالات متن درس نهم ۹ مطالعات نهم با جواب

سوالات درس ۹ مطالعات اجتماعی نهم با جواب + PDF

سوالات متن درس نهم ۹ مطالعات نهم با جواب

سوالات متن مطالعات نهم /
توجه: فایل دانلودی (سوالات PDF روی کتاب مطالعات اجتماعی نهم) در انتهای سوالات قرار گرفته شد.

۱. اوضاع سیاسی ایران هنگام تاسیس حکومت صفوی چگونه بود؟
پاسخ: کشور ما حکومت واحد و قدرتمندی نداشت و دچار تفرقه و تجزیه شده بود حاکمان بخش‌های مختلف ایران با هم در جنگ بودند به همین دلیل امنیت و آرامش شهرها و روستاها از بین رفته و امور کشور مختل شده بود.

۲.همزمان با حکومت صفویان کدام حکومت های همسایه در فکر گسترش قلمرو خود بودند؟
پاسخ: امپراتوری عثمانی که با حمله های پیاپی به سرزمین های همجوار بر قلمرو خود افزود سلطان عثمانی خود را خلیفه مسلمانان می دانست و به ایران نیز تمدن داشت در شمال ایران ازبک‌ها قدرت گرفته بودند و به مرزهای ایران می تاختند.

۳. شیخ صفی‌الدین اردبیلی چه کسی بود؟
پاسخ: شیخ صفی الدین اردبیلی از صوفیان معروف زمان خود بود که پیروان و هواداران زیادی داشت و خانگاهش در اردبیل مورد توجه مردم و حاکمان محلی بود.

۴. صوفیان بیشتر وقت خود را در کجا به انجام مراسم خاص می‌گذراندند؟
پاسخ: خانقاه

۵. مهمترین طرفداران خانقاه شیخ صفی چه کسانی بودند؟
پاسخ: ایل های مختلف ترک بودند که به قزلباش شهرت داشتند.

۶. شاه اسماعیل صفوی چگونه خود را شاه ایران خواند؟
پاسخ: به کمک نیروهای نظامی قزلباش ها نخست شروانشاهان و آق قویونلوها راشکست داد و پس از تسلط یافتن بر تبریز خود را شاه ایران خواند.

۷. اقدامات شاه اسماعیل صفوی را پس از تاجگذاری بنویسید؟
پاسخ: مذهب شیعه را رسمی کرد که حاکمان مناطق مختلف را یکی پس از دیگری از میان برداشت با شکست دادن ازبک‌ها در خراسان بر سراسر ایران و مسلط شد حکومت ایران را یکپارچه و نیرومند ساخت.

۸. با تاسیس حکومت صفوی چه تغییرات مهم سیاسی اجتماعی و مذهبی در ایران ایجاد شد؟
پاسخ: کشمکش و خونریزی و جنگ بین حاکمان محلی از بین رفت شهرها و روستاها آباد شد صنعت پیشرفت کرد اختلافات مذهبی از بین رفت و ایران دارای یک دین و مذهب واحد شد مردم اتحاد و همدلی به وجود آوردند و ایران دارای یک حکومت مرکزی قدرتمند شد.

۹. مهم ترین دشمنان صفویان چه کسانی بودند؟
پاسخ: ازبک ها در شهر عثمانی ها در غرب

۱۰. دلیل حمله سلطان عثمانی در زمان شاه اسماعیل به ایران چه بود؟
پاسخ: چون شکل جیلی سلسله قدرتمند و شیعه مذهب صفوی ناخشنود بود.

۱۱. جنگ چالدران را تعریف کنید؟
پاسخ: در جنگی که میان سپاهیان دو کشور ایران و عثمانی در نزدیکی شهر خوی چالدران رخداد شاه اسماعیل و سربازانش شجاعت زیادی نشان داده اند اما سپاه عثمانی به کمک سلاحهای آتشین مانند توپ و تفنگ که سپاه ایران از آن بی بهره بود پیروز شد.

۱۲. علت شکست ایران در جنگ چالدران چه بود؟
پاسخ: چون سپاه عثمانی از سلاحهای آتشین مانند توپ و تفنگ استفاده می‌کردند ولی سپاه ایران از آنها بی بهره بود.

۱۳. پس از جنگ چالدران کدام شهر به اشغال عثمانی‌ها درآمد؟
پاسخ: شهر تبریز

۱۴. پس از شاه اسماعیل چه کسی به حکومت رسید؟
پاسخ: شاه طهماسب

۱۵. اقدامات شاه طهماسب را بنویسید؟
پاسخ: او با سر و سامان دادن به اوضاع داخلی و دفع حمله های ازبکان و دولت عثمانی موفق شد حکومت صفوی را تثبیت و تحکیم کند.

۱۶. علت انتقال پایتخت از تبریز به قزوین توسط شاه طهماسب چه بود؟
پاسخ: چون تبریز همواره در معرض هجوم سپاه عثمانی قرار داشت.

۱۷.اوج قدرت حکومت صفوی در زمان چه کسی بود؟
پاسخ: در زمان شاه عباس اول

۱۸. اقدامات شاه عباس صفوی را نام ببرید؟
پاسخ: ازبک ها و عثمانی ها را شکست داد و تا پشت مرزهای ایران عقب راند پایتخت را از قزوین به اصفهان منتقل کرد برای آبادان کشور بسیار کوشید.

۱۹. به چه دلیل ایران پس از شاه عباس از داشتن پادشاهی لایق و توانمند محروم شد؟
پاسخ: سیاست کشتن و کور کردن شاهزادگان و جلوگیری از حکومت آنها بر ولایت ها باعث شد تا آنان شیوه کشورداری را نیاموزند.

۲۰. چرا پس از شاه عباس اول امور حکومت مختل و هرج و مرج کشور را فرا گرفت؟
پاسخ: چون در نتیجه ضعف و بی لیاقتی شاهان مقام های کشوری و لشکری دچار اختلاف و درگیری شدند و از انجام دادن مسئولیت های خود بازماندند.

۲۱. اولین و آخرین پادشاه صفوی و قدرتمندترین پادشاه صفوی چه نام داشت؟
پاسخ: اولین شاه اسماعیل آخرین شاه سلطان حسین قدرتمندترین شاه عباس اول

۲۲. چرا سلطان حسین تسلیم محمود افغان شد؟
پاسخ: وقتی و اوضاع کشور دچار نابسامانی شد گروهی از افغانها در قندهار سر به شورش برداشتند و پس از پیروزی بر حاکمان ولایت به سوی اصفهان حرکت کرده‌اند سلطان حسین که نمی توانست با این گروه شورشی مقابل کند پس از چند ماه محاصره تسلیم شد به این ترتیب محمود افغان بر پایتخت و قسمتهایی از ایران مثل شد.

۲۳. محمود افغان در کدام شهر شورش کرد؟
پاسخ: قندهار

۲۴. کدام شهرها پایتخت صفویان بودند و دلیل تغییر پایتخت صفویان چه بود؟
پاسخ: شهرهای تبریز قزوین و اصفهان برای دور شدن از مرزهای کشور به خصوص عثمانی ها.

۲۵. دلیل سیاسی و نظامی ضعف و فروپاشی حکومت صفوی چه بود؟
پاسخ: شاهزادگان صفوی بیشتر وقت خود را به خوش گذرانی در حرمسرا ها می گذراندند و لیاقت اداره کشور را نداشتند مقام‌های داری و نظامی نیز برای خود حرمسراهای درست کرده بودند و به انجام مسئولیت خود نمی رسیدند.

۲۶. در رأس حکومت صفوی چه کسی قرار داشت؟
پاسخ: شاه

۲۷. شاهان صفوی چگونه حکومت می‌کردند؟
پاسخ: شاهان صفوی مانند فرمانروایان پیش از خود اختیارات زیادی داشتند و با استعداد بر کشور حکومت می‌کردندهمه مقام های کشوری و لشکری مطیع شاه بودند و اجازه نداشتند مخالف خواست و اراده و عمل کنند.

۲۸. بعد از شاه در دوره صفوی چه کسی قرار داشت؟
پاسخ: وزیر بزرگ

۲۹. در زمان صفویه اعتماد الدوله لقب کدام مقام بود؟
پاسخ: وزیر بزرگ

۳۰. وظیفه وزیر بزرگ در دوره صفوی چه بود؟
پاسخ: مسئول امور اداری و مالی کشور بود اما در مقابل شاه قدرت و اختیار چندانی نداشت.

۳۱. فرماندهان نظامی در دوره صفوی چه وظایفی داشتند؟
پاسخ: برای اداره حکومت صفوی نقش مهمی داشتند علاوه بر فرماندهی سپاه معمولاً حاکم ولایت‌های مهم نیز بودند.

۳۲‌. شاه عباس برای تقویت حکومت مرکزی چه کرد؟
پاسخ: برای تقویت حکومت مرکزی و جلوگیری از نافرمانی و بی نظمی سران ایل قزلباش حکومت ولایت ها را از آنان گرفت و به افراد غیر قزلباش سپردهمچنین در کنار سپاه قزلباش سپاه جدیدی از افراد غیر قزلباش تشکیل داد و با کمک گرفتن از اروپاییان این سپاه را به توپ و تفنگ مجهز کرد.

۳۳. چرا شاه عباس سران ایل قزلباش را از حکومت ولایت‌ها برکنار کرد؟
پاسخ: برای تقویت حکومت مرکزی و جلوگیری از نافرمانی و بی نظمی سران ایل قزلباش حکومت ولایت ها را از آنان گرفت.

۳۴. آثار و نتایج اقدامات اداری و نظامی شاه عباس اول را بنویسید فعالیت ۵
پاسخ: شاه عباس با برکناری سران قزلباش از حکومت ولایت باعث تقویت حکومت مرکزی شد و با تشکیل سپاه جدید غیر از قزلباشها که مجهز به توپ و تفنگ بودند باعث شد در برابر شورش قزلباشها نیروی نظامی قوی دیگری داشته باشد.

۳۵. شروع گروه جدید در اروپا همزمان با به قدرت رسیدن کدام سلسله در ایران بود؟
پاسخ: سلسله صفوی

۳۶. به چه دوره قرون جدید می گویند؟
پاسخ: از قرن شانزدهم تا نوزدهم میلادی در تاریخ اروپا را قرون جدید می گویند.

۳۷. اروپاییان چگونه بخش های وسیعی از آمریکا و آفریقا و آسیا را مستعمره خود کردند؟
پاسخ: آنها با ساختن کشتی های بزرگ و مجهز به توپ های جنگی به سرزمین‌های دیگر رفتند و آنها را مستعمره خود کردند.

۳۸. پیشگامان استعمار در اروپا کدام کشور ها بودند؟
پاسخ: پرتغال اسپانیا انگلستان فرانسه

۳۹. در آستانه تاسیس سلسله صفوی پرتغالی‌ها کدام نواحی ایران را تصرف کردند؟
پاسخ: جزایر و سواحل جنوب ایران را تصرف کردند و تجارت خلیج فارس و دریای عمان را در اختیار گرفته بودند.

۴۰. چرا شاه اسماعیل نتوانست پرتغالی ها را از ایران بیرون کند؟
پاسخ: به دلیل نداشتن کشتی جنگی نتوانست در برابر پرتغالی‌ها کاری از پیش ببرد.

۴۱. شاه عباس چگونه توانست پرتغالی ها را از ایران بیرون کند؟
پاسخ: شاه عباس از رقابت انگلیسی‌ها و پرتغالی ها استفاده کرد و به حکم کشتی‌های جنگی اانگلیسیها پرتغالی ها را از سواحل و جزایر ایران بیرون راند.

۴۲.در زمان صفویان چرا اروپاییان نمایندگانی برای عقد قرارداد به ایران می‌فرستادند؟
پاسخ: در آن زمان اروپاییان شرکت های بزرگ تجاری تاسیس کرده بودند و می خواستند روابط تجاری خود را با دیگر کشورها از جمله ایران را افزایش دهند به همین دلیل نمایندگانی را به کشور ما فرستادند.

۴۳.انگیزه و هدف سیاسی اقتصادی و فرهنگی اروپاییان از ارتباط با ایران در دوره صفوی چه بود فعالیت ۶
پاسخ: سیاسی: داشتن دشمن مشترک به نام عثمانی
اقتصادی: پس از انقلاب صنعتی تولیدات او پایان زیاد شده بود آنها می خواستند برای آن بازاریابی کنند.
فرهنگی: اشتیاق اروپاییان به جهانگردی و تبلیغ مسیحیت در ایران

سری دوم سوالات درس پنجم مطالعات نهم

بخش زیر به درخواست کاربران همیار اضافه شده و لازم نیست هر دو سری سوالات بالا و پایین را بخوانید !

درس نهم (ایرانی متحد و یکپارچه) تهیه کننده: علی ندافی + ویرایش سایت همیار
۱- اوضاع سیاسی ایران هنگام تأسیس حکومت صفوی چگونه بود؟
پاسخ: کشور ما حکومت واحد و قدرتمندی نداشت و دچار تفرقه و تجزیه شده بود حاکمان بخش های مختلف ایران با هم در جنگ بودند. به همین دلیل، امنیت و آرامش شهرها و روستاها از بین رفته و امور کشور مختل شده بود.

۲- همزمان با حکومت صفویان کدام حکومت های همسایه در فکر گسترش قلمرو خود بودند؟
پاسخ: امپراتوری عثمانی که با حمله های پیاپی به سرزمین های همجوار، بر قلمرو خود می افزود. سلطان عثمانی خود را خلیفه مسلمانان می دانست و به ایران نیز طمع داشت. در شمال ایران (ماوراء النهر)، اُزبک ها قدرت گرفته بودند و به مرزهای ایران می تاختند.

۳- شیخ صفی الدین اردبیلی که بود؟
پاسخ: شیخ صفی الدین اردبیلی از مشایخ معروف زمان خود بود که مذهب شیعه داشت . خانقاه او در اردبیل مورد توجه مردم و حاکمان محلی بود.

۴- پس از مرگ شیخ صفی، اداره خانقاه وی به .. فرزندانش.. رسید.

۵- در نتیجه فعالیت چه کسانی ایل های مختلف ترک به مذهب شیعه گرویدند؟
پاسخ: فرزندان شیخ صفی الدین که افرادی با نفوذ و مبارز بودند.

۶- مهمترین طرفداران خاندان شیخ صفی چه کسانی بودند؟
پاسخ: ایل های مختلف ترک بودند که به ” قزلباش” معروف بودند.

۷- شاه اسماعیل که بود؟
پاسخ: یکی از نوادگان شیخ صفی بود.

۸ – شاه اسماعیل صفوی چگونه خود را شاه ایران خواند؟
پاسخ: به کمک نیروهای نظامی قزلباش ها، نخست برخی حکومت های محلی در شمال غربی را شکست داد و پس از تسلط یافتن بر تبریز، خود را شاه ایران خواند.

۹- شاه اسماعیل پس از تسلط به کدام شهر خود را شاه ایران خواند؟
الف) تبریز(✅)
ب) اصفهان (×)
ج) اردبیل (×)
د) قزوین (×)

۱۰- اقدامات شاه اسماعیل صفوی را پس از تاج گذاری بنویسید.
پاسخ:مذهب شیعه را رسمی کرد. حاکمان مناطق مختلف را یکی پس از دیگری از میان برداشت. با شکست دادن اُزبک ها در خراسان، بر سراسر ایران مسلط شد. در نتیجه موفقیت های سیاسی و نظامی او، حکومت کشور ما یکپارچه، مستقل و نیرومند شد.

۱۱- شاه اسماعیل توانست قلمرو خود را به حدود دوره ساسانیان برساند.
صحیح (✅) غلط (×)

۱۲- مهم ترین دشمنان صفویان چه کسانی بودند؟
پاسخ: اُزبک ها در شرق و عثمانی ها در غرب

۱۳- دلیل حمله سلطان عثمانی در زمان شاه اسماعیل به ایران چه بود؟
پاسخ: چون از شکل گیری سلسله قدرتمند و شیعه صفویه ناخشنود بود.

۱۴- جنگ چالدُران را توضیح دهید.
در جنگی که میان سپاهیان دو کشور ایران و عثمانی در چالدُران (نزدیکی شهر خوی امروزی) رخ داد، شاه اسماعیل و سربازانش شجاعت زیادی نشان دادند اما سپاه عثمانی به کمک سلاح های آتشین مانند توپ و تفنگ که سپاه ایران از آن بی بهره بود، پیروز شد.

۱۵- علت شکست ایران در جنگ چالدُران چه بود؟
پاسخ: چون سپاه عثمانی از سلاح های آتشین مانند توپ و تفنگ استفاده کرد ولی سپاه ایران از آن بی بهره بود.

۱۶- پس از جنگ چالدُران، .. تبریز .. به اشغال عثمانی ها در آمد.

۱۷- پس از شاه اسماعیل چه کسی به حکومت رسید؟
پاسخ: پسرش تهماسب

۱۸- اقدامات شاه تهماسب را بنویسید.
او با سرو سامان دادن به اوضاع داخلی و دفع حمله های اُزبکان و دولت عثمانی، موفق شد حکومت صفوی را تثبیت و تحکیم کند. همچنین او، روابط مسالمت آمیزی با کشورهای همسایه و مسلمان خود، برقرار کرد.

۱۹- علت انتقال پایتخت از تبریز به قزوین توسط شاه تهماسب چه بود؟
پاسخ: چون تبریز همواره در معرض هجوم سپاه عثمانی بود.

 ۲۰- در دوره کدام پادشاه صفوی برخی از فقهای بزرگ شیعه، جایگاهی علمی و جدی در اداره کشور پیدا کردند؟
پاسخ: در دوره شاه تهماسب

۲۱- اوج قدرت حکومت صفوی در زمان چه کسی بود؟
پاسخ: شاه عباس اول (پنجمین شاه صفوی)

۲۲- اقدامات شاه عباس صفوی را بنویسید.
اُزبک ها و عثمانی ها را شکست داد و تا پشت مرزهای ایران عقب راند. پایتخت را از قزوین به اصفهان منتقل کرد. برای آبادانی کشور بسیار کوشید.

۲۳- کدامیک از پادشاهان صفوی پایتخت خود را از تبریز به قزوین انتقال داد؟
الف) شاه عباس اول (×)
ب) شاه اسماعیل (×)
ج) شاه تهماسب (✅)
د) شاه سلطان حسین (×)

۲۴- کدامیک از پادشاهان صفوی پایتخت خود را از قزوین به اصفهان انتقال داد؟
الف) شاه عباس اول (✅)
ب) شاه اسماعیل (×)
ج) شاه تهماسب (×)
د) شاه سلطان حسین (×)

۲۵- به چه دلیل ایران پس از شاه عباس از داشتن پادشاهی الیق و توانمند محروم ماند؟
پاسخ: سیاست کشتن و کور کردن شاهزادگان و جلوگیری از حکومت آنها بر ولایت ها، باعث شد تا آنان شیوه کشور داری را نیاموزند.

۲۶- چرا پس از شاه عباس اول امور حکومت مختل و هرج و مرج کشور را فرا گرفت؟
پاسخ: چون در نتیجه ضعف و بی لیاقتی شاهان، مقام های کشوری و لشکری دچار اختلاف و درگیری شدند و از انجام دادن مسئولیت های مهم خود بازماندند.

۲۷- اولین، قدرتمندترین و آخرین پادشاه صفوی چه کسانی بودند؟
پاسخ: اولین : شاه اسماعیل
قدرتمندترین : شاه عباس اول
آخرین: شاه سلطان حسین

۲۸- محمود افغان در کدام شهر سر به شورش برداشت؟
پاسخ: قندهار

۲۹- چرا شاه سلطان حسین تسلیم محمود افغان شد؟
پاسخ: وقتی اوضاع ایران دچار نابسامانی شد، گروهی از افغان ها در قندهار سر به شورش برداشتند و پس از پیروزی بر حاکم آن ولایت، به سوی اصفهان حرکت کردند . سلطان حسین صفوی که در اواخر حکومتش به ضعف و سستی گرایید نتوانست در مقابل گروه مهاجم خارجی مقابله کند. پس از چند ماه محاصره، به ناچار تسلیم شد و به این ترتیب، محمود افغان، سردسته شورشیان، بر پایتخت و قسمت هایی از ایران مسلط شد.

۳۰- در رأس قدرت حکومت صفوی .. شاه .. قرار داشت.

۳۱- شاهان صفوی چگونه حکومت می کردند؟
پاسخ: شاهان صفوی، همچون فرمانروایان پیش از خود، اختیارات زیادی داشتند و با استبداد بر کشور حکومت می کردند. همه مقام های کشوری و لشکری مطیع فرمان شاه بودند و اجازه نداشتند مخالف خواست و اراده او عمل کنند.

۳۲- بعد از شاه در دوره صفوی چه کسی قرار داشت؟
الف) وزیر بزرگ (✅)
ب) قزلباش ها (×)
ج) فرماندهان نظامی (×)
د) صوفیان (×)

۳۳- در زمان صفویه اعتماد الدوله لقب کدام مقام بود؟
الف) وزیر بزرگ (✅)
ب) قزل باشها (×)
ج) فرماندهان نظامی (×)
د) صوفیان (×)

۳۴- وظیفه وزیر بزرگ در دوره صفوی چه بود؟
پاسخ: مسئول امور اداری و مالی کشور بود اما در مقابل شاه قدرت و اختیار چندانی نداشت.

۳۵- فرماندهان نظامی در دوره صفوی چه وظایفی داشتند؟
پاسخ: در اداره حکومت صفوی نقش بسیار مهمی داشتند و علاوه بر فرماندهی سپاه، معمولا حاکم ولایت های مهم نیز بودند.

۳۶- تا زمان شاه عباس اول، سران ایل قزلباش حاکم ولایت های مختلف ایران بودند.
صحیح (✅) غلط (×)

۳۷- شاه عباس برای تقویت حکومت مرکزی چه کرد؟
پاسخ: برای تقویت حکومت مرکزی و جلوگیری از نافرمانی و بی نظمی سران ایل قزلباش، حکومت ولایت ها را از آنان گرفت و به افراد غیر قزلباش سپرد. همچنین در کنار سپاه قزلباش، سپاه جدیدی از افراد غیر قزلباش تشکیل داد و با کمک گرفتن از اروپائیان، این سپاه را به تفنگ و توپ مجهز کرد.

۳۸- چرا شاه عباس سران ایل قزلباش را از حکومت ولایت ها برکنار کرد؟
پاسخ: برای تقویت حکومت مرکزی و جلوگیری از نافرمانی و بی نظمی سران ایل قزلباش، حکومت ولایت ها را از آنان گرفت.

۳۹- شروع قرون جدید در اروپا، همزمان با به قدرت رسیدن چه سلسله ای در ایران بود؟
پاسخ: سلسله صفوی

۴۰- به چه دوره ای قرون جدید می گویند؟
پاسخ: قرن های شانزدهم تا نوزدهم میالدی را در تاریخ اروپا قرون جدید می گویند.

۴۱- اروپائیان چگونه بخش های وسیعی از قاره های آمریکا ، افریقا و آسیا را مستعمره خود کردند؟
پاسخ: آنها با ساختن کشتی های بزرگ و مجهز به توپ های جنگی به سرزمین های دیگر رفتند و آنها را مستعمره خود کردند.

۴۲- پیش گامان استعمار در اروپا کدام کشورها بودند؟
پاسخ: پرتغال، اسپانیا، انگلستان و فرانسه

۴۳- در آستانه تأسیس سلسله صفوی، پرتغالی ها کدام نواحی ایران را تصرف کردند؟
پاسخ: جزایر و سواحل جنوبی ایران را تصرف کردند و تجارت خلیج فارس و دریای عمان را در اختیار گرفته بودند.

۴۴- چرا شاه اسماعیل نتوانست پرتغالی ها را از ایران بیرون کند؟
پاسخ: به دلیل نداشتن کشتی جنگی نتوانست در برابر پرتغالی ها کاری از پیش ببرد.

۴۵- شاه عباس چگونه توانست پرتغالی ها را از ایران بیرون کند؟
پاسخ: شاه عباس از رقابت انگلیسی ها و پرتغالی ها استفاده کرد و به کمک کشتی های جنگی انگلستان، پرتغلایها را از سواحل و جزایر ایران بیرون راند. انگلستان با اخراج پرتغال، زمینه نفوذ خود در ایران را مستحکم کرد.

۴۶- انگلستان با اخراج کدام کشور، زمینه نفوذ خود در ایران را مستحکم کرد؟
الف) فرانسه (×)
ب) پرتغال (✅)
ج) روسیه (×)
د) آلمان (×)

۴۷- شاه عباس از رقابت کدام دولت برای بیرون راندن پرتغالی ها استفاده کرد؟
الف) فرانسه (×)
ب) انگلستان (✅)
ج) روسیه (×)
د) آلمان (×)

۴۸- چرا در دوره صفویه تولید و تجارت در کشور افزایش یافت؟
پاسخ: بعلت افزایش اقتدار و امنیت در کشور.

۴۹- در زمان صفویان چرا اروپائیان نمایندگانی برای عقد قرارداد به ایران می فرستادند؟
پاسخ: در آن زمان اروپائیان شرکت های بزرگ تجاری تأسیس کرده بودند و می خواستند که روابط تجاری خود را با دیگر کشورها و از جمله ایران افزایش دهند. به همین دلیل، نمایندگانی را برای عقد قراردادهای بازرگانی به کشور ما فرستادند.

دانلود سوالات متن مطالعات نهم PDF
0.6MB
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.
در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، سوالات درس ۹ مطالعات اجتماعی نهم با جواب + PDF را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از سوالات متن درس ۱۰ مطالعات نهم با جواب و برای بخش قبلی از سوالات درس هشتم مطالعات نهم استفاده نمایید.