سوالات درس ۱۰ علوم چهارم با جواب

سوالات درس ۱۰ علوم چهارم با جواب

سوال و جواب درس بدن ما (2) چهارم ابتدایی

سوالات درس ۱۰ علوم چهارم با جواب

سوال و جواب درس بدن ما (2) چهارم ابتدایی

سوالات علوم چهارم /

درس ۱۰( بدن ما ۲)

۱- اندام های تنفسی را نام ببرید.
جواب: بینی ، دهان ، نای ، نایژه ، شش ها

۲- دستگاه گردش خون از چه قسمت هایی دُرُست شده است؟
جواب: قلب ، رگ ها

۳- چند نوع رگ در بدن وجود دارد؟ نام ببرید.
جواب: سه نوع رگ در  بدن وجود دارد.سرخ رگ ها ، سیاه رگ ها ، مویرگ ها

۴- دم و بازدم را تعریف کنید.
جواب: وقتی نفس می کشیم هوار از راه دهان و بینی واردِ لوله‌ی نای می شود.هوا از نای به شاخه های باریک ترآن می رود
و سپس وارد دوتا شُش می شود به این عمل دم می گویند.***وقتی هوای داخل شش ها را ، از بینی ودهان خارج می کنیم
هوا از همان مسیر که وارد شده بود برمی گردد به این عمل بازدم می گویند.

۵- گنجایش شش ها به چیزهایی بستگی دارد؟
جواب: گُنجایش شش ها به بزرگی آن ها بستگی دارد.که در افراد بزرگسال اندازه‌ی آن بزرگ تراز بچه ها است.

۶- کار و وظیفه‌ی خون در بدن چیست؟
جواب: خون اکسیژن هوا را از شُش ها و آب و مواد غذایی را از دیواره‌ی روده ها می گیرد و با گردش در سراسر رگ های بدن آن ها را به سلول های بدن می رساند و دی اکسید کربن و مواد زاید را از سلول ها می گیرد و دی اکسید کربن را به شُش ها و مواد زاید را به کلیه ها برای دفع برمی گرداند.

۷- کار گلبول های قرمز خون چیست؟
جواب: کار گلبول های قرمز انتقال اکسیژن از شش ها به همه‌ی سلول های بدن و برگرداندن دی اکسید کربن از همه‌ی سلول های بدن به شش ها برای دفع است.

۸- سرخ رگ چیست؟
جواب: به رگ هایی که خون را از قلب خارج می کنند و به بخش های مختلف بدن می رسانند سرخ رگ می گویند.

۹- سیاه رگ چیست؟
جواب: به رگ هایی که خون را از بخش های مختلف بدن به قلب برمی گردانند سیاه رگ می گویند.

۱۰-مویرگ چیست؟ و چند نوعند نام ببرید
جواب: در قسمت های گوناگون بدن، رگ های بسیار باریکی وجود دارند که مویرگ نامیده می شوند. و بر دو نوعند مویرگ های
سرخ رگی و مویرگ های سیاه رگی

جواب: ۱۱-کارقلب چیست؟
قلب مانند یک تُلُمبه ؛ خون را با فشار به درون سرخ رگ ها می فرستد.

جواب: ۱۲- چرا پزشکان تعداد نبض ها را اندازه گیری می کنند؟
تا از سلامت قلب ما اطمینان حاصل کنند.

جواب: ۱۳- چه موادی برای قلب و رگ های ما مضر هستند؟ چرا؟
غذاهای پرچرب ، زیرا چربی آن ها به رگ ها می چسبد و قلب مجبور می شود با فشار زیاد خون را تلمبه کند و در نتیجه‌ی آن اندازه اش بزرگ تراز معمول می شود وزندگی ما به خطر می افتد و یا اگر یکی از رگ ها گرفته شود ممکن است سکته کرده و بمیریم. همچنین خوردن زیاد مواد جواب: قندی و پرنمک موجب افزایش فشارخون و بیماری قلبی می شود.

۱۴-چه موادی برای قلب و رگ های ما مفیدند؟
جواب: خوردن انواع میوه و سبزی و آجیل و ورزش کردن موجب کارِ بهتر و سلامت قلب و رگ ها می شود.مانند روغن زیتون، گردو ، ماهی بخارپز ، پیاده روی سریع و…

۱۵- آیا ضربان قلب تغییر می کند؟
جواب: بلی

۱۶-چراضربان قلب موقع کار و فعالیت و ورزش زیاد می شود؟
جواب: زیرا بدن ما در نتیجه‌ی فعالیت ، به مواد غذایی و اکسیژن زیادتری ، برای سوخت و ساز و تامین انرژی لازم ، نیاز پیدا می کند ، بنابراین قلب تندتر می زند تا خون اکسیژن و مواد غذایی لازم را به سلول های بدن برساند.

۱۷- آیا موقع استراحت نیز ضربان و جودارد؟
جواب: بله

۱۸- کار سلول های روده‌ی باریک چیست؟
جواب: جذب مواد غذایی و واردکردن آن به خون .

۱۹- خون چگونه تصفیه می شود؟
جواب: خون گازِ دی اکسید کربن را که از سلول ها گرفته در شش ها پس می دهد تا با بازدم خارج شوند و سایر مواد دفعی را هم به کلیه ها می برد تا از طریق و کلیه و مثانه و مجاری اِدرار دفع شوند.به این ترتیب خون تصفیه می شود.

۲۰- کار کلیه ها چیست؟ توضیح دهید.
جواب: کار کلیه ها تصفیه اکثرِ موادِ زاید موجود در خون است.کلیه ها مواد زاید و دفعی خون را به شکل اِدرار درآورده و به طرف مثانه و مجاری ادرار برای دفع هدایت می کند.

۲۱ مثانه چه نقشی در بدن دارد؟
جواب: اِدرار در مثانه جمع می شود و با پُر شدن مثانه فرد اِحساس دفع می کند.

۲۲- سهم شما در حفاظت از سلامت کلیه ها و مثانه و مجاری ادرار خود چیست؟
جواب: هر روز به اندازه کافی آب می نوشم، با دفع به موقع اِدرار از کلیه هایم مراقبت می کنم.

۲۳- وجود نبض نشانه‌ی چیست؟
جواب: نشانه‌ی حرکت خون در رگ ها.

۲۴- آیا تعداد نبض و ضربان مساوی است؟ نبض و ضربان چه تفاوتی باهم دارند؟ توضیح دهید.
جواب: سرعت ضربان قلب و سرعت نبض در اغلب افراد مشابه است.*ضربان قلب سرعت انقباضهای قلب را اندازه میگیرد ولی نبض سرعت افزایش فشار خون در سراسر بدن هنگام ضربان قلب را اندازه میگیرد.

۲۵- قلب انسان در هر دقیقه چند بار می زند؟
جواب: تقریبا ۷۵ بار

۲۶- نبض چگونه ایجاد می شود؟ و در کجا ها بهتر احساس می شود؟
جواب: براثر افشار منظم و متناوب خون به دیواره‌ی سرخ رگ ها هنگام ورودش از قلب به آن ها ؛ نبض ایجاد می شود.و چون در مچ دست و گردن سرخ رگ ها به طور نِسبی به پوست نزدیک تراست بهتر احساس می شود.

۲۷- چرا سیاه رگ تیره دیده می شوند ولی سرخ رگ ها نه؟
جواب: زیرا خون موجود در سیاه رگ ها دارای گاز دی اکسید کربن است ولی خون موجود در سرخ رگ ها دارای اکسیژن است.

۲۸- کدام رگ ها به پوست نزدیک ترند؟
جواب: سیاه رگ ها

۲۹- کار گلبول های سفید چیست؟
جواب: دفاع از بدن درمقابل میکروب ها

۳۰- اگر گلبول های سفید از بدن دفاع می خورند چرا دارو مصرف می کنیم؟
جواب: برای این که به گلبول های سفید در دفاع از بدن کمک کنیم.

در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، سوالات درس ۱۰ علوم چهارم با جواب را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از سوالات درس ۱۱ علوم چهارم با جواب و برای بخش قبلی از سوالات درس نهم علوم چهارم استفاده نمایید.