سوالات درس ۱۳ علوم چهارم با جواب

سوالات درس ۱۳ علوم چهارم با جواب

سوال و جواب درس زیستگاه چهارم ابتدایی

سوالات درس ۱۳ علوم چهارم با جواب

سوال و جواب درس زیستگاه چهارم ابتدایی

سوالات علوم چهارم / پرسش و پاسخ های درس ۱۳ ( زیستگاه )

۱- چند مورد از خصوصیات موجود زنده را بیان کنید.
جواب: رشد می کنند ، حرکت می کنند ، غذا می خورند ، نفس می کشند ، تولید مثل می کنند.

۲- به چه جانورانی همه چیز خوار می گویند؟
جواب: به جانورانی که هم از گیاهان و هم از گیاه خواران و گوشت خواران و …تغذیه می کند همه چیز خوار می گویند.

۳- به چه جانورانی گیاه خوار می گویند؟
جواب: به جانورانی که از گیاه تغذیه می کنند، گیاه خوار می گویند.

۴- به چه جانورانی گوشت خوار می گویند؟
جواب: به جانورانی که از جانوران گیاه خوار و گوشت خواران دیگر تغذیه می کنند گوشت خوار می گویند.

۵- زنجیره غذایی چیست؟
جواب: به ارتباط غذایی بین موجودات زنده ، زنجیره غذایی می گویند.

۶- بین موجودات زنده چه نوع ارتباط غذایی وجود دارد؟
جواب: گیاه خوران ؛ گیاه می خورند ، گوشت خواران ؛ گیاه خوران و گوشت خواران دیگر را می خورند. همه چیز خواران هم از گیاه و هم از جانوران گیاه خوار و گوشت خوار تغذیه می کنند.

۷- اگر در یک زنجیره غذایی ؛ غذای جانوری کم شود آیا آن جانور گرسنه می ماند و می میرد؟
جواب: معمولاً خیر، زیرا یک جانور معمولا ً از چند نوع گیاه و یا جانور دیگر تغذیه می کند و با توجه به ارتباط هر زنجیره غذایی با زنجیره های غذایی دیگر می تواند غذای خود را از سایر زنجیره های غذایی پیدا کند.

۸- شبکه‌ی غذایی چیست؟
جواب: از ارتباط چند زنجیره‌ی غذایی با یکدیگر شبکه‌ی غذایی پدید می آید.

۹- اگر در یک شبکه‌ی غذایی موش ها همه بمیرند آیا نسل شاهین ها هم از بین می رود؟
جواب: خیر ، زیرا شاهین ها به غیر از موش از مار و جغد و خرگوش و …هم تغذیه می کنند که در زنجیره های متعدد موجود در شبکه غذایی وجود دارند.

۱۰- کرم خاکی در کجا زندگی می کند؟ چرا؟
جواب: معمولا در زیر خاک و در نزدیکی سطح زمین زندگی می کنند زیرا این قسمت از خاک دارای بقایای مرده گیاهی و جانوری و سایر مواد غذایی مورد نیاز کرم ها است.

۱۱- زیستگاه چیست؟
جواب: هر موجود زنده ای در جایی زندگی می کند که برای تغذیه و تنفس و رشد و تولید مثل و حرکت کردن و …او مناسب باشد به این مکان زیستگاه می گویند.

۱۲- چند زیستگاه نام ببرید.
جواب: رودخانه ، جنگل ، دریا ، بیابان و …

۱۳- آیا بوستان و باغچه یک زیستگاه است؟ چرا؟
جواب: بلی ، زیرا گیاهان و جانورانی در آن زندگی می کنند و در آن جا نفس کشیده، تغذیه کرده، رشد کرده و تولید مثل و حرکت می کند.

۱۴- نقش انسان در ارتباط با زیستگاه ها چیست؟
جواب: انسان برخی از زیستگاه ها را ایجاد کرده و برخی دیگر را تخریب می کند.

۱۵- وظیفه‌ی انسان ها در مقابل زیستگاه ها چیست؟
جواب: انسان ها تا جایی که ممکن است باید از زیستگاه ها مراقبت کنند تا زندگی موجودات زنده به خطر نیفتد.

۱۶- نقش منفی انسان در ارتباط با زیستگاه ها چیست؟
جواب: با رشد جمعیت ؛ انسان برای زندگی کردن ، زیستگاه های طبیعی را به کارخانه، شهر، معدن ، محل دفن زباله و …تبدیل کرده و با این کار؛ گاهی زندگی جانوران و گیاهان دیگر را نابود می کند.

۱۷- سهم شما در حفاظت از زیستگاه ها چیست؟ دو مورد
جواب: هنگام برگشتن از گردش آتش را خاموش می کنم ، به محل زندگی گیاهان و جانوران در جنگل و بوستان و مزرعه آسیب نمی زنم.

سری دوم سوالات درس زیستگاه چهاردهم علوم چهارم

۱- موجودات زنده چه ویژگی هایی دارند ؟
جواب: تنفس می کنند – رشد می کنند – حرکت می کنند – غذا می خورند – می توانند تولید مثل کنند و موجوداتی شبیه خود تولید کنند

۲- چند موجود غیر زنده اطراف خود را بنویسید ؟
جواب: خاک ، آب ، هوا ، نور

۳- جانوران بر اساس نوع غذا به چند دسته تقسیم می شوند ؟ مثال بزنید ؟
جواب: جانورانی که گیاه می خورند گیاه خوار مانند ملخ که برگ می خورد ، جانورانی که از جانوران دیگر تغذیه می کنند گوشتخوار مانند شیر ، جانورانی که هم گیاه و هم گوشت می خورند همه چیز خوار مانند انسان

۴- یک زنجیره غذایی کوچک مثال بزنید
جواب: برگ گیاه ملخ گنجشک

۵- زنجیره غذایی چیست ؟
جواب: به ارتباط غذایی موجودات زنده ، زنجیره غذایی می گویند

۶- در شبکه غذایی یک جانور از چند نوع …گیاه‌… یا …جانور… تغذیه می کند

۷- شبکه غذایی چگونه بوجود می آید ؟
جواب: از ارتباط چند زنجیره غذایی ، شبکه غذایی بوجود می آید

۸- اگر در یک زنجیره غذایی ، غذای جانوری کم شود چرا آن جانور معمولا گرسنه نمی ماند ؟
جواب: زیرا بسیاری از زنجیره های غذایی با هم ارتباط دارند و آن جاندار می تواند غذای خود را از زنجیره های دیگر بدست آورد

۹- محل زندگی کرم خاکی کجاست ؟
جواب: خاک مرطوب باغچه‌ یا گلدان

۱۰- کرم خاکی در کجا نمی تواند زندگی کند ؟
جواب: در جایی که خشک یا پر از آب است نمی تواند زندگی کند

۱۱- زیستگاه را تعریف کنید؟
جواب: هر موجود زنده در جایی زندگی می کند که برای تغذیه ، تنفس ، رشد ، تولید مثل و حرکت او مناسب باشد به این مکان زیستگاه می گویند

۱۲- آیا ماهی و ببر و عقاب می توانند در هر جایی زندگی کنند ؟
جواب: خیر ، زیستگاه جانوران باید به نوع غذا و نوع حرکت بستگی دارد ماهی حتما باید در آب باشد و ببر و عقاب نمی توانند در قطب یخی غذا پیدا کنند

۱۳- آیا جانوران محل زندگی شما می توانند در جاهای خیلی گرم یا خیلی سرد زندگی کنند ؟
جواب: خیر ، چون پوشش و نوع غذای آنها متناسب با زیستگاه های خیلی گرم یا خیلی سرد نیست

۱۴- خرس قطبی می تواند در بیابان زندگی کند ؟
جواب: خیر به دلیل پوشش ضخیم خود نمی تواند در گرمای زیاد بیابان زندگی کند و غذا پیدا کند

۱۵- زیستگاه ماهی کجاست ؟
جواب: رودخانه ، دریاچه ، دریا ، اقیانوس ، آکواریوم

۱۶- زیستگاه کرم خاکی خاک …مرطوب… است

۱۷- زیستگاه گل …خاک باغچه… یا …گلدان… است

۱۸- آیا بوستان یا باغچه زیستگاه است ؟
جواب: بله بوستان یا باغچه زیستگاهی است که انسان ساخته است و گیاهان و جانورانی است که زیر خاک زندگی می کنند در آنجا زندگی می کنند

۱۹- از نقشی که انسان در تخریب زیستگاه دارد مثال بزنید ؟
جواب: آتش زدن جنگل ها هنگام تفریح ، ریختن فاضلاب و مواد سمی کارخانه ها در رودخانه ، ساختن جاده ها و شهرک ، تخریب جنگل ها و قطع درختان

۲۰- از نقشی که انسان در حفاظت زیستگاه دارد مثال بزنید ؟
جواب: ایجاد منطقه حفاظت شده که در آن شکار و قطع درختان ممنوع است تا گونه هایی از گیاهان و جانورانی که کمیاب هستند حفظ شوند

۲۱- بوستان زیستگاهی است که …انسان… آن را می سازد

۲۲- …انسان… زیستگاه های طبیعی را تغییر می دهد

۲۳- چرا باید در حفظ زیستگاه ها تلاش کنیم ؟
جواب: زیرا با نابودی زیستگاه ها زندگی تعدادی از جانداران به خطر می افتد

۲۴- برای حفاظت از زیستگاه ها چه می کنیم ؟
جواب: هر گاه به جنگل بروم به گیاهان و موجودات و درختان آسیب نمی رسانم در فعالیت های حفظ محیط زیست شرکت می کنم ، وقتی گردش می روم حتما آتش را خاموش می کنم ، پرندگان و جانوران در قفس نگهداری نمی کنم

۲۵- زیستگاه طبیعی مثال بزنید ؟
جواب: جنگل ، دریا ، اقیانوس

۲۶- زیستگاه غیر طبیعی و مصنوعی مثال بزنید؟
جواب: آکواریوم ، بوستان ، باغچه

 

در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، سوالات درس ۱۳ علوم چهارم با جواب را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از سوالات درس ۱ علوم چهارم با جواب و برای بخش قبلی از سوالات درس دوازدهم علوم چهارم استفاده نمایید. همچنین میتوانید از جواب درس سیزدهم علوم چهارم نیز دیدن فرمایید.
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.