معنی شعر ای وطن من فارسی هشتم ✅ صفحه ۸۶

معنی شعر ای وطن من فارسی هشتم ✅ صفحه ۸۶

شعر خوانی ای وطن من فارسی هشتم

معنی شعر ای وطن من فارسی هشتم ✅ صفحه ۸۶

شعر خوانی ای وطن من فارسی هشتم

معنی فارسی هشتم / شعر خوانی: ای وطن من صفحه ۸۶

پیام شعر: ستایش وطن و وطن دوستی
لحن: میهنی
قالب شعری: شعر نو (شعر سپید)

معنی شعر صفحه ۸۶ فارسی هشتم

ای ایستاده در چمنِ آفتابی معلوم
وطن من!
ای تواناترین مظلوم
تو را دوست دارم!
معنی:
ای وطن من، تو همواره سرسبز و جاودان هستی. تو مظلوم بسیار توانا و قدرتمند میباشی و من با تمام وجودم تو را دوست دارم.
واژه های مهم:
مظلوم: ستم دیده
آرایه های ادبی:
وطن من: تشخیص.
ای ایستاده در چمن آفتابی معلوم: کنایه از جاودانگی (ای سرزمین مقاوم و سرسبز)

ای آفتاب شمایلٍ دریا دل
که نام خیابان‌هایت را شهیدان برگزیده‌اند
معنی:
ای وطن تو چهره ای به زیبایی آفتاب داری(اشاره به تصویر شهیدان)
که نام خیابان‌هایت نام شهیدان است.
آرایه های ادبی:
دریا دل:
کنایه از شجاع و دلیر
ای آفتاب شمایل دریا دل: کنایه از زیبایی و بزرگواری
آفتاب شمایل: استعاره از وطن
تشبیه: وطن چون آفتابی است

ای فروتن نیرومد!
ایستاده‌ایم در کنار تو، سبز و بلند
معنی: ای متواضع نیرومند! ما در کنار تو، شاداب و سرفراز، ایستاده‌ایم
آرایه های ادبی:
سبز:
مجاز از شاداب

و تو آن درخت گردوی کهنسالی
و بیش از آنکه من خوف تبر را نگرانم،
تو ایستاد‌ه‌ای
و پسران تو
مردان نیایش و شمشیرند

معنی: تو مانند درخت گردوی کهنسالی هستی و قبل از آن که من از ترس تبر، نگران باشم تو ایستاده و پابرجا هستی و فرزندان تو اهل عبادت و مبارزه هستند.
واژه های مهم:
خوف: ترس
را: برای
آرایه های ادبی:
تشبیه: وطن به درخت گردوی کهنسال
تبر: استعاره از دشمن.
شمشیر: مجاز از جنگ
دانش زبانی:
« را» در تبر، را فک اضافه است: من نگران خوف تبر هستم

معنی شعر صفحه ۸۴ فارسی هشتم

و مادران صبوری داری
و پدرانی به غایت، جرئت‌مند.
دوست دارم تو را
آن گونه که عشق را
دریا را
آفتاب را…

معنی: (ای وطن) تو مادرانی داری که بسیار صبور میباشند و پدرانی که بسیار شجاع و دلیر هستند. تو را دوست دارم همانطور که عشق را، دریای پاک و گسترده را و آفتاب درخشانِ با عظمت را دوست دارم.
واژه های مهم:
به غایت:
 بی‌نهایت
جرئت‌مند: باجرأت
آرایه های ادبی:
 آن‌گونه که عشق: تشبیه

ای مجمع الجزایر گل‌ها، خوبی‌ها!
معنی: (ای ایران) جزیره انواع گلها (بهترین‌ها) و خوبی‌ها
واژه های مهم:
مجمع الجزایر:
چندین جزیره نزدیک به هم
آرایه های ادبی:
مجمع‌الجزایر گل‌ها: استعاره ، تو مانند سرزمین گلی

ای بهار استوار!
ای اقیانوس مواج عاطفه و خشونت…،
معنی: (ای وطن) ای سرزمین پر مهر و محبت و خشونت (با دشمنان)
آرایه های ادبی:
اقیانوس: استعاره از وطن است.
 ای بهار استوار: استعاره
اقیانوس مواج عاطفه و خشونت: تشبیه (عاطفه و خشونت مانند اقیانوس است)

ای شکیبایی شکوهمند!
کجای زمین از تو عاشق‌تر است؟…
من از تو بر نمی‌گردم تا بمیرم
معنی: ای شکیبا و صبور و با عظمت /
کدام سرزمین (کشور) از تو عاشق‌تر و زیباتر است. /
من به تو پشت نمی‌کنم و همیشه با توام تا بمیرم.
آرایه های ادبی:
زمین:
مجاز از دنیا و جهان
و مرگ در کنار تو زندگی است.
تو را دوست می‌دارم.
چقدر به اقیانوس می‌مانی!
معنی: و اگر در راه تو و در کنار تو بمیرم عین زندگی کردن است. (شهیدان زنده‌اند) تو را دوست دارم /
چقدر مانند اقیانوس وسیع، عمیق و با عظمت هستی.
آرایه های ادبی:
مرگ و زندگی: تضاد دارد

برای تو و به خاطر تو
ای پهلوان فروتن!
خدا چقدر مهربانی‌اش را وسعت داد
معنی: ای پهلوان متواضع! خدا در حقِ تو، لطف و مهربانی بسیاری کرده است.

در دورهای کویر طبس
آن اتفاق
یادت هست؟
معنی: در کویر دور افتاده طبس، آن اتفاق تاریخی را به یاد داری؟

آرایه های ادبی:
در دورهای کویر طبس ان آتفاق یادت هست:
تلمیح به شکست امریکا در صحرای طبس

نه من بودم و نه هیچ کس
خدا بود و گردباد..
معنی: جز خدا هیچکس آنجا نبود. خدا بود که با طوفان شن، همهی دشمنان (آمریکایی ها) را از بین بُرد.

وطن من، آه ای پوپک مؤدب!
ای رویین تن متواضع!
ای متواضع رویین تن!
ای وطن من!
معنی: ای سرزمین من، ای هدهد مودب و با شخصیت، سرزمین قوی و پُرزور و متواضع، ای افتاده‌ترین نیرومند ای میهن من.
واژه های مهم:
پوپک: شانه به سر، هدهد
مؤدب: با ادب
متواضع: فروتن، افتاده
رویین‌تن: آنکه بدنی نیرومند دارد و ضربۀ اسلحه بر او اثر ندارد. در شاهنامه اسفندیار رویین تن بود، ای سرزمین مقاوم.
آرایه های ادبی:
پوپک مودب:
تشخیص
پوپک: نماد ظرافت و زیبایی و مظلومیت
وطن به پوپک، و فرد رویین تن متواضع: تشبیه

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.