معنی شعر به گیتی به از راستی فارسی ششم ✅ صفحه ۱۰۰

معنی شعر به گیتی به از راستی فارسی ششم صفحه ۱۰۰

شعر به گیتی به از راستی فارسی ششم صفحه ۱۰۰

معنی شعر به گیتی به از راستی فارسی ششم صفحه ۱۰۰

شعر به گیتی به از راستی فارسی ششم صفحه ۱۰۰

معنی فارسی ششم ابتدایی / بخوان و حفظ کن به گیتی صفحه ۱۰۴

معنی شعر به گیتی، به از راستی، پیشه نیست

۱- به گیتی، بِه از راستی، پیشه نیست ◈※◈ ز کژیّ بَتَر، هیچ اندیشه نیست

معنی: در جهان هیچ کاری بهتر از راستی و درستی نیست و هیچ فکری از دروغ و ناراستی بدتر نیست.

۲- سخن گفتنِ کژ ز بیچارگی است ◈※◈ به بیچارگان بر، بباید گریست

معنی: دروغ گفتن نشانه‌ی بیچارگی است و برای بیچارگان باید گریه کرد.

۳- هر آن کو که گردد به گِردِ دروغ ◈※◈ ستمکاره خوانیمش و بی‌فروغ

معنی: هرکسی که دروغ می‌گوید ظالم و بی‌خرد است.

۴- همه راستی کن که از راستی ◈※◈ نیاید به کار اندرون، کاستی

معنی: همیشه راست گو باش که از راست گویی هیچ وقت ضرری به انسان نمی‌رسد.

۵- هر آن کس که با تو نگوید دُرُست ◈※◈ چنان دان که او دشمنِ جانِ توست

معنی: هر کسی که به تو دروغ می‌گویید او را دشمن جان خود بدان

۶- گشاده است بر ما، درِ راستی ◈※◈ چه کوبیم خیره، درِ کاستی؟

معنی: در راست گویی و درست کاری برای ما باز است چرا با لجبازی باید به سمت دروغ گویی و بد کاری پیش برویم؟

۷- مکن دوستی با دروغ آزمای ◈※◈ همان نیز با مردِ ناپاک رای

معنی: با کسی که دروغ می‌گوید دوستی نکن همان گونه که با انسان‌های ناپاک دوستی نمی‌کنی/

معنی کلمات به گیتی به از راستی پیشه نیست

گیتی: جهان، دنیا
به: بهتر
راستی: حقیقت، درستی، صداقت
پیشه: کار، حرفه
کژی: دروغ، نادرستی، کجی
بتر: بدتر
بیچارگی: ناتوانی، درماندگی
گریست: گریه کرد
کو: مخفف که + او
گرد: دور، اطراف
ستم کاره: ظالم
بی فروغ: تاریک
اندرون: داخل، درون
کاستی: کم، کم شدن
خیره: بی پروا، گستاخ، لجباز
دروغ آزمای: دروغگو، دروغ زن
ناپاک رای: بداندیش، بدگمان

 

در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، معنی شعر به گیتی به از راستی فارسی ششم ✅ صفحه ۱۰۰ را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از معنی کلمات درس ۱۷ فارسی ششم و برای بخش قبلی از هم خانواده درس شانزدهم فارسی ششم استفاده نمایید.
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.