معنی شعر توفیق ادب فارسی هفتم ✅ صفحه ۳۶

معنی شعر توفیق ادب فارسی هفتم ✅ صفحه ۳۶

معنی شعر توفیق ادب فارسی هفتم

معنی شعر توفیق ادب فارسی هفتم ✅ صفحه ۳۶

معنی شعر توفیق ادب فارسی هفتم

معنی فارسی هفتم / شعر خوانی:  توفیقِ ادب صفحه  ۳۶

معنی شعر توفیق ادب فارسی هفتم

۱- ای خدا! ای فضل تو حاجت روا ◈※◈ با تو یاد هیچکس نبْوَد روا

معنی: ای خدایی که لطف و احسان تو نیاز های ما را برآورده می کند. با وجود تو، یاد کردن از هیچ کس شایسته نیست.
روا مصراع اول: برآورده کردن
روا مصراع دوم: شایسته بودن

۲- قطرهٔ دانش که بخشیدی ز پیش ◈※◈ متّصل گردان به دریاهای خویش

معنی: علم اندکی که از نزد خودت به ما بخشیدی به دریای علم خودت متصل کن. مفهوم بیت: خدایا علم ما را زیاد کن.
قطره : نماد کمی
دریا : نماد بسیاری
قطره نماد کمی و دریا نماد بسیاری است.

۳- صد هزاران دام و دانه است ای خدا ◈※◈ ما چو مرغان حریصی بی‌نوا

معنی: ای خدا در مسیر زندگی ما هزاران گرفتاری وجود دارد در حالی که ما همچون پرندگانی طمع کار و بیچاره ایم.
دام دانه : نماد مشکلات و سختی های دنیوی .

۴- گر هزاران دام باشد هر قدم ◈※◈ چون تو با مایی، نباشد هیچ قدم

معنی: اگر هزاران گرفتاری هم جلو راه ما باشد، وقتی تو با ما باشی هیچ غمی نداریم.

۵- از خدا جوییم، توفیق ادب ◈※◈ بی‌ادب، محروم شد از لطف رب

معنی: از خدا می خواهیم که در فراگیری ادب و فرهنگ درست ما را یاری دهد. زیرا انسان بی ادب از رحمت خدا بی نصیب است.

۶- بی‌ادب، تنها نه خود را داشت بد ◈※◈ بلکه آتش در همه آفاق زد

معنی: آدم بی ادب نه فقط به خودش بدی میکند. بلکه بدی او همه جهان را در برمی گیرد.

 

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.