معنی شعر پرواز فارسی نهم ✅ صفحه ۲۲

معنی شعر پرواز فارسی نهم ✅ صفحه ۲۲

معنی شعر خوانی پرواز صفحه ۲۲ فارسی نهم

معنی شعر پرواز فارسی نهم ✅ صفحه ۲۲

معنی شعر خوانی پرواز صفحه ۲۲ فارسی نهم

معنی فارسی نهم/ معنی شعر خوانی پرواز صفحه ۲۲

تاریخ ادبیات:
علی اسفندیاری: صفحه‌ی ۱۴۸ کتاب درسی

۱- در پیله تا به کی، بر خویشتن تنی؟ ◈※◈ پرسید کرم را، مرغ از فروتنی
معنی: مرغ خانگی از کرم ابریشم پرسید که چرا درون پیله، به دور خودت تار میبافی؟
واژه های مهم:
 فروتنی: تواضع و خاکساری (در اینجا به معنای غرور است).

۲- تا چند مُنزوی، در کُنج خلوتی؟ ◈※◈ در بسته تا به کی، در مَحبَس تنی؟
معنی: تا کی میخواهی در گوشه ای تنها بنشینی و در زندانِ تن، بمانی؟
واژه های مهم:
منزوی: گوشه گیر
محبس: جای حبس، زندان

۳- در فکر رَستنم -پاسخ بداد کرم- ◈※◈ خلوت نشسته‌ام زین روی، مُنحنی
معنی: کرم پاسخ داد: به فکر رهایی و آزادی هستم و به این دلیل است که درون پیله به شکل خمیده نشسته ام (=حالت اندیشیدن).
واژه های مهم:
رَستن: رهایی، آزادی
خلوت: تنهایی
منحنی: خمیده.
نکته های ادبی:
کِرم: نماد انسان های پویا که به فکر تغییر و پیشرفت هستند.

۴- همسال‌های من، پروانگان شدند ◈※◈ جَستند از این قفس، گشتند دیدنی
معنی: هم سن و سال های من به پروانه تبدیل شدند و از این قفس (=پیله)، رهایی پیدا کردند و به پرواز درآمدند و به پرنده های دیدنی و زیبا تبدیل شدند.
واژه های مهم:
جَستند: آزاد شدند، پریدند، خلاص شدند
دیدنی: شایسته دیدن، زیبا.

۵- در حبس و خلوتم، تا وارَهَم به مرگ ◈※◈ یا پَر بر آورم، بهرِ پریدنی
معنی: من تنها در خلوتی نشسته ام تا با مردن، رهایی پیدا کنم یا آنکه پر و بالی برای پرواز دربیاورم.
واژه های مهم:
حبس: زندان
خلوت: تنهایی
وارَهَم: رهایی یابم، رها شوم
بهر:ِ برای، به خاطر.

۶-اینک تو را چه شد، کای مرغ خانگی ◈※◈ کوشش نمی‌کنی، پَرّی نمی‌زنی؟
معنی: اکنون ای مرغ خانگی چه شده است که به فکر پرواز نیستی و هیچ تلاشی نمیکنی؟
نکته های ادبی:
مرغ خانگی: نماد انسان های تنبل که با وجود مهیا بودن شرایط، فقط به فکر تغییر و پیشرفت نیستند.

معنی کلمات شعر خوانی پرواز فارسی نهم

پیله: بافته‌ی کرم ابریشم  منحنی: کج
 فروتنی: تواضع  جستند: فرار کردند
 منزوی: گوشهگیر  حبس: زندانی شدن
 محبس: زندان  وارهم: آزاد شوم
 رَستن: رهایی، آزادی  وارهم به مرگ ← به: به وسیلهی
 خلوت: تنهایی  اینک: حالا
 زین روی: به این دلیل  کای: که ای

 

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.