معنی شعر رستگاری فارسی هفتم ✅ صفحه ۱۱۳

معنی شعر رستگاری فارسی هفتم ✅ صفحه ۱۱۳

معنی شعر شعر رستگاری فارسی هفتم

معنی شعر رستگاری فارسی هفتم ✅ صفحه ۱۱۳

معنی درس دوازدهم فارسی هفتم

معنی فارسی هفتم شعر خوانی: رستگاری صفحه ۱۱۳

معنی کلمات شعر رستگاری فارسی هفتم

رهاند : رها کند نبی : پیامبر (ص)
ببایدت جست : باید پیدا کنی وصی : جانشین، منظور حضرت علی (ع)
چو : اگر رستگار : آسوده، پرهیزگار، سعادتمند
یابی : بیابی نکوکار : نیکوکار
سر اندر نیاری : گرفتار نشوی گردی : بشوی
بُوی : باشی، بشوی بر : پیش، نزد
گیتی : جهان کردگار : خداوند
اسوه : نمونه، الگو گفتار : سخنان
سیما : چهره راه جوی : اطاعت کن، عمل کن
دادخواهی : گرفتن حق، عدالت خواهی گیر جای : جایگاه پیدا کن
عالمیان : جهانیان بر این زادم : اینطور به دنیا آمدم
تیرگی : کار اشتباه و ناپسند بگذرم : بمیرم
شوی : بشور پی : پا
دیگر سرا : جهان آخرت حیدر : لقب حضرت علی (ع)
نزد : پیش

شعر رستگاری فارسی هفتم

۱- تو را دانش و دین رهانَد دُرست  ◈※◈  درِ رستگاری ببایدت جُست

معنی: علم و دانش و دین و مذهب تو را کاملاً از بدی‌ها آزاد و خلاص می‌کند. تو باید به دنبال نجات و رستگاری باشی.
واژه های مهم:
رهاند
: خلاص کردن، نجات دادن
رستگاری: پیروزی، خوشبختی
ببایدت جست: باید پیدا کنی
آرایه های ادبی:
در رستگاری ببایدت جست:
 کنایه از به دنبال رستگاری رفتن
درست ، جست: کلمات قافیه

۲- چو خواهی که یابی زِ هَر بَد رها ◈※◈  سر اندر نیاری به دام بلا

معنی: اگر می‌خواهی از بدی‌ها رها شوی و گرفتار بلا و مصیبت نشوی.
آرایه های ادبی:
سر اندر نیاری به دام بلا:
 کنایه از گرفتار شدن
دام بلا: تشبیه
رها ، بلا: کلمات قافیه

۳- بُوی در دو گیتی ز بد رستگار ◈※◈  نکو کار گردی بَرِ کردگار

معنی: در دنیا و آخرت از بدی رها باشی و در نزد پروردگار انسان نیکوکار و خوبی باشی
واژه های مهم:
بُوی
: باش
دو گیتی: دو عالَم
نکوکار: نیکوکار و درستکار
بَر: نزد

۴- به گفتار پیغمبرت راه جوی ◈※◈  دل از تیرگی‌ها بدین آب شوی

معنی: از راه و طریق و دین پیامبر پیروی کن و با این آب، دلت را از تیرگی‌ها و گمراهی‌ها پاک کن.
واژه های مهم:
راه جوی
: دنبال حقیقیت باش، راه رستگاری را جستجو کن

آرایه های ادبی:
راه جوی:
کنایه از راه جستن
تیرگی: کنایه از پلیدی
بدین آب شوی: تشبیه (گفتار پیغمبر به آب زلال تشبیه شده)

۵- اگر چشم داری به دیگر سرای ◈※◈  به نزد نبی و وصی گیر جای

معنی: اگر امیدواری و انتظار داری که در جهان آخرت، آسوده خاطر باشی، به گفتار پیامبر (ص) و جانشین وی [حضرت علی(ع)] عمل کن.
واژه های مهم:
چشم داری
: مشتاق هستی، در انتظاری
نبی: پیامبر
وصی: جانشین
آرایه های ادبی:
چشم داری:
 کنایه از انتظار داشتن

۶- بر این، زادم وهم بر این، بگذرم ◈※◈  چنان دان که خاک پی حیدرم

معنی: من به این عقیده و اعتقاد به دنیا آمدم و با همین عقیده خواهم مرد و تو آگاه باش که من از پیروان امیرالمومنین، حضرت علی (ع)هستم.
واژه های مهم:
زادم
: زندگی میکنم
بگذرم: از این دنیا بروم
خاک پی: خاک پا
آرایه های ادبی:
بر این بگذرم:
 کنایه از مردن و مرگ
خاک پی حیدرم: کنایه از حقیر و ناچیز بودن

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.