معنی شعر صورتگر ماهر فارسی هشتم ✅ صفحه ۲۰

معنی شعر صورتگر ماهر فارسی هشتم ✅ صفحه ۲۰

معنی شعر صورتگر ماهر صفحه ۲۰ فارسی هشتم

معنی شعر صورتگر ماهر فارسی هشتم ✅ صفحه ۲۰

معنی شعر صورتگر ماهر صفحه ۲۰ فارسی هشتم

معنی فارسی هشتم / معنی شعر صورتگر ماهر صفحه ۲۰ فارسی هشتم

۱- راستی را کس نمی داند که در فصل بهار ◈※◈ از کجا گردد پدیدار، این همه نقش و نگار؟
معنی و مفهوم: به راستی هیچ کس نمی­داند که در فصل بهار، این همه نقش و نگار زیبا ( گل ها و سبزه ها و … ) از کجا پیدا می­ شوند؟
واژه های مهم:
راستی را:
به راستی
پدیدار: آشکار پیدا، عیان
نقش و نگار: تصاویر رنگارنگ.
آرایه های ادبی:
راستی را: ( قید )
پدیدار: (مسند)
نقش و نگار: (نهاد: این همه نقش و نگار)
تعداد جملات : ۲

۲- عقل ها حیران شود کز خاک تاریک و نژند ◈※◈ چون برآید این همه گل های نغزِ کامکار؟
معنی و مفهوم: عقل انسان شگفت زده می شود که چگونه از خاک تیره ­ی سرد و بی ­روح، این همه گل­های سرخ زیبا می ­روید؟
واژه های مهم:
حیران:
متحیّر، متعجّب، سرگشته
نژند: غمگین، افسروه، اندوهگین، سرد و بیروح
نغز: خوب، نیکو
کامکار: خوشبخت، کامروا، دلپسند
گل کامکار: گل سرخ و زیبا.
آرایه های ادبی:
حیران: ( مسند )
نژند: ( صفت )
چون: چگونه
نغز: خوب، نیکو (صفت)
کامکار: خوشبخت، کامروا،دل­پسند،
گل کامکار: گل سرخ و زیبا
تعداد جملات: ۲
واج آرایی: ک
جان بخشی: عقل حیران شود

۳- چون نپرسی کاین تماثیل از کجا آمد پدید؟ ◈※◈ چون نجویی کاین تصاویر از کجا شد آشکار؟
معنی و مفهوم: چرا از خودت نمی­ پرسی و پرس و جو نمی کنی که این­ همه شکل و تصویر( گل و …) از کجا پیدا و پدیدار می­شود؟
واژه های مهم:
کاین:
مخفّف که این
تماثیل: جمع تمثال، شکل ها و تصویرها.
آرایه های ادبی:
تماثیل: عکس ها

۴- برق از شوق که می خندد بدین سان قاه قاه ؟ ◈※◈ ابر از هجر که می گرید بدین سان زار زار؟
معنی و مفهوم: برق آسمان از اشتیاق دیدار چه کسی این گونه با صدای بلند قهقهه می­زند و ابر از غم دوری چه کسی این گونه زارمی­زند؟ ( گریه می کند)
واژه های مهم:
 شوق: میل و رغبت
هجر: جدایی، دوری
بدین سان: به این شکل.
آرایه های ادبی:
تضاد: «شوق و هجر»، «میخندد و میگرید»، «قاهقاه و زار زار»
مراعات نظیر: «ابر و برق»، «خنده و گریه»
 تشخیص: «برق قاهقاه میخندد»، «ابر زاز زاز میگرید».
تعداد جملات : ۴

۵- کیست آن صورتگرِ ماهر که بی تقلیدِ غیر ◈※◈ این همه صورت بَرَد بر صفحه ی هستی به کار؟
معنی و مفهوم: آن نقّاش ماهری که این همه تصاویر تازه و زیبا را بر صفحه هستی به کار بسته است، چه کسی است؟
واژه های مهم:
صورتگر:
نقاش، در اینجا یعنی خداوند
هستی: جهان
بیتقلید غیر: بدون پیروی از دیگران
ماهر: زبردست، کاردان، استاد.
آرایه های ادبی: 
فعل مصراع دوم : به کاربرد
صفحه هستی : آرایه اضافه تشبیهی
تعداد جملات: ۲

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.