جواب فعالیت صفحه ۱۰۷ فیزیک دهم

جواب فعالیت صفحه ۱۰۷ فیزیک دهم

فعالیت ۴-۸ صفحه ۱۰۷ فیزیک دهم ریاضی و تجربی

جواب فعالیت صفحه ۱۰۷ فیزیک دهم

فعالیت ۴-۸ صفحه ۱۰۷ فیزیک دهم ریاضی و تجربی

فصل ۴ فیزیک دهم /در بخش زیر جواب ۱۰۷ صفحه کتاب فیزیک دهم برای رشته های ریاضی و تجربی را قرار داده ایم. / فعالیت ۴-۸ صفحه ۱۰۷ فیزیک دهم

فعالیت ۴-۸ صفحه ۱۰۷ فیزیک دهم

الف) بررسی کنید از دیدگاه مولکولی، افزایش دما و افزایش مساحت سطح مایع چگونه بر آهنگ تبخیر سطحی مایع اثر می‌گذارد؟
پاسخ: با افزایش سطح، تعداد ذراتی که با سطح در ارتباط هستند بیشتر شده و نرخ تبخیر سطحی بالاتر می رود. افزایش دما باعث افزایش انرژی جنبشی و تندی ذرات می شود. در نتیجه ذرات انرژی بیشتری برای فرار از سطح می یابند و نرخ تبخیر سطحی بالا می رود.
ب) با بررسی تبخیر سطحی در شرایط مختلف سعی کنید از راه تجربه، عامل یا عامل‌های دیگری را پیدا کنید که بر آهنگ تبخیر سطحی مؤثر باشند.
پاسخ: نوع مایع موردنظر – فشار هوا
پ) تحقیق کنید کوزه‌های سفالی چگونه می‌توانند آب داخل خود را خنک کنند.
پاسخ: در این کوزه ها مقداری عمل تبخیر صورت می گیرد و گرمای مورد نیاز این تبخیر از کوزه گرفته می شود. در نتیجه دمای خود کوزه پایین آمده و آب درون آن خنک می ماند.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.