جواب فعالیت و پرسش صفحه ۱۰۸ فیزیک دهم

جواب فعالیت و پرسش صفحه ۱۰۸ فیزیک دهم

فعالیت ۴-۹ صفحه ۱۰۸ فیزیک دهم ریاضی و تجربی

جواب فعالیت و پرسش صفحه ۱۰۸ فیزیک دهم

فصل ۴ فیزیک دهم /در بخش زیر جواب ۱۰۸ صفحه کتاب فیزیک دهم برای رشته های ریاضی و تجربی را قرار داده ایم.

فعالیت ۴-۹ صفحه ۱۰۸ فیزیک دهم

فعالیت ۴-۹ صفحه ۱۰۸ فیزیک دهم

از تفاوت نقطه جوش اجسام مختلف در صنعت، استفاده زیادی می‌شود. تحقیق کنید چگونه از این ویژگی برای جدا کردن محصولات نفتی استفاده می‌شود؟
پاسخ: با افزایش دما مواد مورد نظر به دمای جوش خود می رسند و تبدیل به بخار می شوند. در این میان با بخار شدن نفت، بخار آن را با فرایند میعان به نفت مایع تبدیل می کنند.

پرسش ۴-۴ صفحه ۱۰۸ فیزیک دهم

پرسش ۴-۴ صفحه ۱۰۸ فیزیک دهم

چرا در جدول ۴-۵ گرمای نهان تبخیر آب با افزایش دمای آن کاهش می‌یابد؟
پاسخ: با افزایش دما جنبش مولکول ها افزایش یافته در نتیجه پیوند بین آنها سست تر می شود و مولکول ها برای جدا شدن از سطح به انرژی کمتری نیاز دارند بنابراین با افزایش دمای آب، گرمای کمتری برای تبخیر آن نیاز است.

توضیحات بیشتر جهت مطالعه (پاسخ به روش دیگر): افزایش دما باعث افزایش تندی ذرات شده و در نتیجه انرژی کمتری برای تبخیر نیاز است. اما در دماهای پایین تر، باید مقداری از انرژی صرف این شود که ذرات مورد نظر تندی لازم برای فرار از سطح را پیدا کنند. در نتیجه با افزایش دما، گرمای تبخیر کاهش می یابد.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.