جواب صفحه ۱۱۰ و ۱۱۱ ریاضی ششم

جواب صفحه ۱۱۰ و ۱۱۱ ریاضی ششم

جواب فعالیت صفحه ۱۱۰ ریاضی ششم

جواب صفحه ۱۱۰ و ۱۱۱ ریاضی ششم

جواب فعالیت صفحه ۱۱۰ ریاضی ششم / جواب فصل ۶ ریاضی ششم ابتدایی /

جواب فعالیت صفحه ۱۱۰ ریاضی ششم

دانش آموزان کلاس ششم در یک آزمون چهار گزینه‌ای شرکت کرده و به ۱۰ سؤال ریاضی پاسخ داده‌اند.
شایان به همه‌ی سؤال‌ها جواب داده است. ۷ تا از جواب‌هایش درست است. نسبت تعداد جواب‌های درست او به کلّ سؤال‌ها برابر ۷ به ۱۰ است.
جواب فعالیت صفحه ۱۱۰ ریاضی ششم

جواب کار در کلاس صفحه ۱۱۰ ریاضی ششم

۱- مانند نمونه جمله‌های زیر را طوری تغییر دهید که نسبت‌ها به ساده‌ترین شکل بیان شده باشند:
الف) نسبت مدادها به خودکار‌ها در جامدادی من، ۱۲۱۲ به ۲ است یا به صورت ساده‌تر ۱ به ۴ است،
جواب کار در کلاس صفحه ۱۱۰ ریاضی ششمجواب ندارد(مثال کتاب است.)

ب) نسبت تعداد خرگوش‌ها به شیر‌ها در باغ وحش، ۲ به ۱۳۱۳ است یا به صورت ساده‌تر … ۶ به ۱جواب کار در کلاس صفحه ۱۱۰ ریاضی ششم

۲- مانند نمونه چند نسبت بنویسید که هر یک با ۳ به ۵ مساوی باشد. این نسبت‌ها را به صورت کسری و اعشاری هم نمایش دهید.جواب کار در کلاس صفحه ۱۱۰ ریاضی ششم۳- الف) محیط هر شکل را حساب کنید و نسبت طول ضلع هر مربّع به محیط آن را زیر آن مربّع، به صورت کسر بنویسید.

جواب کار در کلاس صفحه ۱۱۰ ریاضی ششم

جواب صفحه ۱۱۱ ریاضی کلاس ششم👇

ب) جدول زیر را کامل کنید: جواب صفحه ۱۱۱ ریاضی کلاس ششم

پ) زیر هر ستون، نسبت طول ضلع مربّع به محیط آن را به صورت یک کسر بنویسید. آیا این کسرها با هم برابرند؟ …بله…

نسبت طول ضلع هر مربّع به محیط آن ۱۴۱۴ است و این نسبت با کمتر شدن یا بیشتر شدن ضلع مربّع، تغییر نمی‌کند. یعنی با تغییر طول ضلع مربّع، محیط آن هم به همان نسبت کم و زیاد می‌شود؛ پس محیط مربّع با طول ضلع آن متناسب است. جدولی همانند جدول بالا که تناسب را نمایش می‌دهد، جدول تناسب نامیده می‌شود.

ت) جدول زیر را کامل کنید:

جواب صفحه ۱۱۱ ریاضی کلاس ششم

ث) زیر هر ستون، نسبت طول ضلع مربّع به مساحت آن را به شکل یک کسر بنویسید. آیا این کسرها با هم برابرند؟ …خیر…

مساحت مربّع با طول ضلع آن متناسب نیست. یعنی طول ضلع مربّع با مساحت آن تناسب ندارد. بنابراین جدولی که رسم شده است، جدول تناسب نیست.

۴- مانند نمونه جمله‌های زیر را با ذکر دلیل کامل کنید.
الف) قدّ هر فرد بر حسب سانتی متر با قدّ او بر حسب متر متناسب است. جواب صفحه ۱۱۱ ریاضی کلاس ششم

ب) تعداد دوچرخه‌ها با تعداد چرخ‌های آنها، متناسب …است…
پ) تعداد خانه‌ها با تعداد افرادی که در آنها زندگی می‌کنند، متناسب …نیست…هدف تناسب ریاضی است ، نه تناسب نسبی با سرمایه یا تعداد نفرات خانواده .

۵- در جدول، چند نسبت مساوی با ۱۶ به ۲۰ بنویسید و یک جدول تناسب بسازید. جواب کار در کلاس صفحه ۱۱۰ ریاضی ششم
۶- کدام جدول زیر نشان دهنده‌ی تناسب است؟جواب کار در کلاس صفحه ۱۱۰ ریاضی ششم

جواب صفحه ۱۱۲ ریاضی کلاس ششم👇

۷- نسبت پول رضا، علی و امید به ترتیب ۳، ۲ و ۵ است. ممکن است آنها به ترتیب ۳۰۰، ۲۰۰ و ۵۰۰ تومان پول داشته باشند. ممکن است ۱۵۰۰۰، ۱۰۰۰۰ و ۲۵۰۰۰ تومان پول داشته باشند.
جواب صفحه ۱۱۲ ریاضی کلاس ششم👇

🔖 برای مشاهده صفحه بعدی روی لینک زیر کلیک کنید.

ریاضی ششم صفحه ۱۱۲
ریاضی ششم صفحه ۱۱۳
ریاضی ششم صفحه ۱۱۴

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.