جواب تمرین صفحه ۱۱۰ فیزیک دهم

جواب تمرین صفحه ۱۱۰ فیزیک دهم

تمرین ۴-۶ صفحه ۱۱۰ فیزیک دهم ریاضی و تجربی

جواب تمرین صفحه ۱۱۰ فیزیک دهم

تمرین ۴-۶ صفحه ۱۱۰ فیزیک دهم ریاضی و تجربی

فصل ۴ فیزیک دهم /در بخش زیر جواب ۱۱۰ صفحه کتاب فیزیک دهم برای رشته های ریاضی و تجربی را قرار داده ایم. / تمرین ۴-۶ صفحه ۱۱۰ فیزیک دهم

تمرین ۴-۶ صفحه ۱۱۰ فیزیک دهم

قطعه یخی به جرم ۱/۰kg و دمای اولیه Cـ ∘۲۰- را آن قدر گرم می‌کنیم تا تمام آن تبدیل به بخار Cـ ∘۱۰۰ مورد نیاز برای این تبدیل چند کیلو ژول است؟پاسخ: تمرین ۴-۶ صفحه ۱۱۰ فیزیک دهم

در نتیجه:تمرین ۴-۶ صفحه ۱۱۰ فیزیک دهمجهت بزرگنمایی روی تصویر بالا کلیک کنید👆

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.