جواب فعالیت های صفحه ۱۱۱ فیزیک دهم

جواب فعالیت های صفحه ۱۱۱ فیزیک دهم

فعالیت ۴-۱۰ صفحه ۱۱۱ فیزیک دهم ریاضی و تجربی

جواب فعالیت های صفحه ۱۱۱ فیزیک دهم

فصل ۴ فیزیک دهم /در بخش زیر جواب ۱۱۱ صفحه کتاب فیزیک دهم برای رشته های ریاضی و تجربی را قرار داده ایم.

فعالیت ۴-۱۰ صفحه ۱۱۱ فیزیک دهم

فعالیت ۴-۱۰ صفحه ۱۱۱ فیزیک دهم

در مورد ایجاد شبنم صبحگاهی روی گیاهان تحقیق کنید.
پاسخ: به دلیل پایین بودن دماى هوا هنگام طلوع خورشید، بخار آب موجود در هوا در اثر برخورد با سطوح سرد تر مثل شاخه و برگ گیاهان با از دست دادن گرما و طی فرآیند میعان باعث ایجاد شبنم صبحگاهی می شود.

فعالیت ۴-۱۱ صفحه ۱۱۱ فیزیک دهم

فعالیت ۴-۱۰ صفحه ۱۱۱ فیزیک دهم

در فرایندهای تغییر حالت (تغییر فاز) دما تغییر نمی‌کند، اما انرژی درونی ماده تغییر می‌کند. در این باره تحقیق کنید
پاسخ: زیرا گرمای داده شده در این حالت باعث افزایش انرژی جنبشی و پتانسیل یعنی باعث افزایش انرژی درونی می شود. در واقع از دیدگاه میکروسکوپیک، با ادامه روند گرما دادن به ماده، جنب و جوش ذرات آن بالا رفته و پیوند میان آن ها سست می شود که این موضوع خود را بصورت افزایش انرژی پتانسیل نشان می دهد.

توضیحات بیشتر جهت مطالعه (پاسخ به روش دیگر):
انرژی درونی مجموع انرژی های جنبشی همه اتم ها و مولکول های تشکیل دهنده جسم و انرژی پتانسیل مولکولی مربوط به برهم کنش های اتم ها ومولکول های آنهاست. وقتی جسم گرم می شود،چون انرژی جنبشی ذرات تشکیل دهنده آن افزایش می یابد،انرژی درونی آن بیشتر می شود. اما در زمان تغییر حالت ماده، چون گرمای داده شده صرف غلبه بر نیرو های بین مولکولی می شود انرژی جنبشی متوسط مولکول ها تغییر نمی کند،بنابر این دما،ثابت می ماند ولی با از بین رفتن نیرو های بین مولکولی ،انرژی پتانسیل آنها افزایش می یابد انرژی درونی بیشتر می شود.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.