جواب فعالیت صفحه ۱۱۲ فیزیک دهم

جواب فعالیت صفحه ۱۱۲ فیزیک دهم

فعالیت ۴-۱۲ صفحه ۱۱۲ فیزیک دهم ریاضی و تجربی

جواب فعالیت صفحه ۱۱۲ فیزیک دهم

فعالیت ۴-۱۲ صفحه ۱۱۲ فیزیک دهم ریاضی و تجربی

فصل ۴ فیزیک دهم /در بخش زیر جواب ۱۱۲ صفحه کتاب فیزیک دهم برای رشته های ریاضی و تجربی را قرار داده ایم. / فعالیت ۴-۱۲ صفحه ۱۱۲ فیزیک دهم

فعالیت ۴-۱۲ صفحه ۱۱۲ فیزیک دهم

موهای خرس قطبی توخالی هستند. تحقیق کنید این موضوع چه نقشی در گرم نگه داشتن بدن خرس در سرمای قطب دارد؟
پاسخ: می دانیم هوا رسانای خوبی برای گرما نیست، بنابراین توخالی بودن موهای بدن خرس باعث می شود که گرمای بدن این جاندار به محیط بیرون منتقل نشود.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.