جواب فعالیت صفحه ۱۱۸ ریاضی ششم

جواب فعالیت صفحه ۱۱۸ ریاضی ششم

جواب فعالیت صفحه ۱۱۸ ریاضی ششم

جواب فعالیت صفحه ۱۱۸ ریاضی ششم

جواب فعالیت صفحه ۱۱۸ ریاضی ششم / جواب فصل ۶ ریاضی ششم ابتدایی /

جواب فعالیت صفحه ۱۱۸ ریاضی ششم

امسال تولید گندم در یک مزرعه با اصلاح شیوه‌های کاشت، داشت و برداشت ۱/۵ برابر سال گذشته شده است.
نسبت گندم امسال به سال گذشته را به صورت کسر و درصد نمایش دهید. جواب فعالیت صفحه ۱۱۸ ریاضی ششم

۲- خواهر علی به تازگی یک ساله شده است.
جرم خواهر علی در زمان تولّد ۳ کیلوگرم و در یک سالگی ۹ کیلوگرم بوده است.
نسبت جرم او در یک سالگی به جرم او در زمان تولّدش چقدر است؟
جواب فعالیت صفحه ۱۱۸ ریاضی ششم

این نسبت را به شکل درصد بنویسید. جواب فعالیت صفحه ۱۱۸ ریاضی ششم

جواب کار در کلاس صفحه ۱۱۸ ریاضی ششم

۱- مانند نمونه کسر مشخّص شده در هر شکل را به صورت درصد بنویسید. جواب کار در کلاس صفحه ۱۱۸ ریاضی ششم


۲- جاهای خالی را با عدد مناسب پر کنید. جواب کار در کلاس صفحه ۱۱۸ ریاضی ششم


۳- در جاهای خالی عدد مناسب قرار دهید.
مدّتی است که دانش آموزان گروه پژوهش، مشغول بررسی ویژگی‌های ظاهری یک گیاه هستند. طول ساقه‌ی گیاه آنها در این مدّت ۷ برابر شده است. یعنی طول فعلی ساقه‌ی گیاه %۷۰۰ درصد طول اوّلیه‌ی آن است.


۴- حدس می‌زنید چند درصد شکل رنگی است؟
%۷۰چون بیشتر از نصف شکل رنگی است.

🔖 برای مشاهده صفحه بعدی روی لینک زیر کلیک کنید.

ریاضی ششم فعالیت صفحه ۱۱۹ و ۱۲۰
ریاضی ششم صفحه ۱۲۱
ریاضی ششم صفحه ۱۲۲ و ۱۲۳

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.