جواب فعالیت صفحه ۱۱۹ و ۱۲۰ ریاضی ششم

جواب فعالیت صفحه ۱۱۹ ریاضی ششم

جواب تمرین صفحه ۱۱۹ ریاضی ششم

جواب فعالیت صفحه ۱۱۹ ریاضی ششم

جواب تمرین صفحه ۱۱۹ ریاضی ششم / جواب فصل ۶ ریاضی ششم ابتدایی /

ادامه کار در کلاس صفحه ۱۱۹ ریاضی ششم👇

۳- در جاهای خالی عدد مناسب قرار دهید.
مدّتی است که دانش آموزان گروه پژوهش، مشغول بررسی ویژگی‌های ظاهری یک گیاه هستند. طول ساقه‌ی گیاه آنها در این مدّت ۷ برابر شده است. یعنی طول فعلی ساقه‌ی گیاه ۷۰۰ % درصد طول اوّلیه‌ی آن است.


۴- حدس می‌زنید چند درصد شکل رنگی است؟
%۷۰چون بیشتر از نصف شکل رنگی است.

جواب تمرین صفحه ۱۱۹ ریاضی ششم

۱- فرزاد چهار پنجم کتابی را خوانده است،
الف) چند درصد آن را خوانده است؟۸۰%جواب تمرین صفحه ۱۱۹ ریاضی ششم

ب) چند درصد آن را نخوانده است؟ جواب تمرین صفحه ۱۱۹ ریاضی ششم


۲- جدول زیر درصد آب موجود در چند مادّه‌ی غذایی را نشان می‌دهد. جواب تمرین صفحه ۱۱۹ ریاضی ششم

پ) تقریباً چه مقدار از ۵ کیلوگرم سیب زمینی را آب تشکیل داده است؟ جواب تمرین صفحه ۱۱۹ ریاضی ششم

ت) تقریباً چه مقدار از یک سیب ۱۰۰ گرمی، موادّی غیر از آب است؟
۱۰ گرم، زیرا:جواب تمرین صفحه ۱۱۹ ریاضی ششم


۳- در یک کارگاه بافندگی از نوعی نخ استفاده می‌شود که روی بسته‌های آن نوشته شده است: ۶۵ درصد نخ مصنوعی و ۳۵ درصد پشم.
الف) در هر ۱۰۰ کیلوگرم از این نخ چند کیلوگرم پشم و چند کیلوگرم نخ مصنوعی وجود دارد؟
۳۵ کیلوگرم پشم و ۶۵ کیلوگرم نخ مصنوعی
ب) در یک بلوز ۲۵۰ گرمی چند گرم پشم وجود دارد؟ جواب تمرین صفحه ۱۱۹ ریاضی ششم

جواب تمرین صفحه ۱۲۰ ریاضی ششم

۴- به کمک جدول زیر، درستی یا نادرستی هر عبارت را با ذکر دلیل مشخّص کنید:
الف) دقیقاً یک چهارم مسافران، خانم‌های بالای ۱۲ سال هستند.
نادرست زیرا یک چهارم یعنی ۲۵ درصد ولی ۴۰ درصد خانمِ بالای ۱۲ سال هستند.
ب) بیش از نصف مسافران، آقا هستند.
درست است، زیرا مجموع درصد آقا ۵۲% است که بیش از نصف ، یعنی ۵۰% است.جواب تمرین صفحه ۱۲۰ ریاضی ششم


۵- الگوی زیر با استفاده از مکعّب‌های کوچک رنگی ساخته شده است. در هر کدام از حجم‌ها تنها یک مکعّب قرمز است. چند درصد از هر حجم با مکعّب قرمز ساخته شده است؟ جواب تمرین صفحه ۱۲۰ ریاضی ششم


۶- مریم مشغول کشیدن نقشه‌ی یک خانه است. او مقیاس رسم نقشه را انتخاب کرده است و برای نمایش هر ۴۰ سانتی متر (واقعی)، یک سانتی متر در نقشه در نظر گرفته است.جواب تمرین صفحه ۱۲۰ ریاضی ششمالف) نسبت طول هر خط در نقشه به طول واقعی آن را به صورت کسر، درصد و اعشار بنویسید.جواب تمرین صفحه ۱۲۰ ریاضی ششم

ب) در شکل زیر، جای خالی را با عدد مناسب پر کنید.جواب تمرین صفحه ۱۲۰ ریاضی ششم


۷- الف) ۲۰ درصد یک ساعت چند دقیقه است؟

جواب تمرین صفحه ۱۲۰ ریاضی ششم

ب) یک دقیقه تقریباً چند درصد یک ساعت است؟ (پاسخ را تا یک رقم اعشار به دست آورید.)جواب تمرین صفحه ۱۲۰ ریاضی ششم


۸- نسبت طول یک زمین مستطیل شکل به عرض آن ۵ به ۲ است. محیط این زمین، ۲۸۰ متر است.
الف) طول و عرض زمین را محاسبه کنید. طول و عرض زمینب) مساحت زمین را به دست آورید.جواب تمرین صفحه ۱۲۰ ریاضی ششم


۹- نسبت رنگ‌های به کار رفته در رنگ آمیزی شکل زیر را به صورت درصد بنویسید.جواب تمرین صفحه ۱۲۰ ریاضی ششم

رنگ‌های به کار رفته در رنگ آمیزی

🔖 برای مشاهده صفحه بعدی روی لینک زیر کلیک کنید.

ریاضی ششم صفحه ۱۲۱
ریاضی ششم صفحه ۱۲۲ و ۱۲۳
ریاضی ششم صفحه ۱۲۴

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.