جواب صفحه ۱۲۲ و ۱۲۳ ریاضی ششم

جواب صفحه ۱۲۲ و ۱۲۳ ریاضی ششم

جواب فعالیت صفحه ۱۲۲ ریاضی ششم

جواب فعالیت صفحه ۱۲۲ و ۱۲۳ ریاضی ششم

جواب فعالیت صفحه ۱۲۲ ریاضی ششم / جواب فصل ۶ ریاضی ششم ابتدایی /

جواب فعالیت صفحه ۱۲۲ ریاضی ششم

پدر شهرزاد کتاب فروشی دارد. او مدّتی است که از شهرزاد که دانش آموز کلاس ششم است، در محاسبات مالی کمک می‌گیرد. البتّه خودش هم درستی محاسبات او را بررسی می‌کند تا مطمئن شود که شهرزاد برای این کار آماده است. جواب فعالیت صفحه ۱۲۲ ریاضی ششم

دو تا از مسئله‌ها در اینجا آمده است. هر جا که لازم است محاسبات را کامل کنید و درباره‌ی روش‌های حلّ مسئله‌ها با دوستانتان گفت وگو کنید.
(۱): کتابی را به قیمت ۱۵۰۰۰ تومان خریده‌ایم. قرار است آن را با ۲۰ درصد سود بفروشیم.
قیمت فروش چقدر می‌شود؟ مقدار سود چند تومان است؟ جواب فعالیت صفحه ۱۲۲ ریاضی ششم

با دقّت به شکل زیر نگاه کنید. این شکل برای حلّ مسئله‌ی بالا رسم شده است.
جواب فعالیت صفحه ۱۲۲ ریاضی ششم

جواب صفحه ۱۲۳ ریاضی ششم 👇

(۲): کتابی را با ۲۰ درصد سود نسبت به قیمت خرید فروخته‌ایم. قیمت فروش ۲۴۰۰۰ تومان شده است. قیمت خرید چند تومان بوده است؟ مقدار سود چند تومان است؟جواب صفحه ۱۲۲ ریاضی ششم

شکل زیر برای حلّ مسئله‌ی بالا رسم شده است.
یک واحد، قیمت خرید را نشان می‌دهد یا قیمت فروش را؟ چرا؟
خرید، زیرا به قیمت خرید ۲۰ درصد سود یا همان  $$ \dfrac{۱}{۵} $$  اضافه می‌کنیم.

جواب کار در کلاس صفحه ۱۲۳ ریاضی ششم

۱- کتابی که به قیمت ۳۰۰۰۰ تومان خریداری شده است، ۳۳۰۰۰ تومان فروخته می‌شود.
جواب صفحه ۱۲۲ ریاضی ششم

الف) درصد سود این کتاب را محاسبه کنید. %۱۰
ب) مقدار سود حاصل از فروش ۲۰ تا از این کتاب، چقدر می‌شود؟ ز فروش ۲۰ تا از این کتاب، چقدر می‌شو


۲- شغل آقای محمّدی، خرید و فروش فرش است. او فرشی را ۲ میلیون تومان خریده و با ۵ درصد سود فروخته است.
فرش دیگری را ۵۰۰ هزار تومان خریده و با ۱۰ درصد سود فروخته است. مقدار سود در کدام معامله بیشتر بوده است؟ سود فرش اول بیشتر است.
فرش اول:جواب کار در کلاس صفحه ۱۲۳ ریاضی ششم

فرش دوم:جواب کار در کلاس صفحه ۱۲۳ ریاضی ششم

🔖 برای مشاهده صفحه بعدی روی لینک زیر کلیک کنید.

ریاضی ششم صفحه ۱۲۴
ریاضی ششم صفحه ۱۲۵
ریاضی ششم صفحه ۱۲۶

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.