جواب صفحه ۱۲۶ ریاضی ششم

جواب صفحه ۱۲۶ ریاضی ششم

جواب فعالیت صفحه ۱۲۶ ریاضی ششم

جواب صفحه ۱۲۶ ریاضی ششم

جواب فعالیت صفحه ۱۲۶ ریاضی ششم / جواب فصل ۶ ریاضی ششم ابتدایی /

جواب فعالیت صفحه ۱۲۶ ریاضی ششم

۱- تعداد خواهر و برادرهای هر یک از دانش آموزان کلاس ششم یک مدرسه را پرسیده و به کمک داده‌های به دست آمده، سطر مربوط به تعداد را در جدول زیر پر کرده‌ایم.
الف) سطر مربوط به درصد را کامل کنید.
ب) با توجّه به جدول، نمودار دایره‌ای داده‌ها را با رنگ کردن دایره‌ی زیر، کامل کنید.
پ) چگونه می‌توانید بدون محاسبه‌ی درصد‌ها، نمودار دایره‌ای را کامل کنید؟
دایره را به چهل قسمت مساوی تقسیم می‌کنیم و به تعداد اعضای هر دسته رنگ می‌کنیم.

جواب فعالیت صفحه ۱۲۶ ریاضی ششم

۲- به نمودار زیر نگاه کنید. یک دایره‌ی کامل یک زاویه‌ی ۳۶۰ درجه را نشان می‌دهد.
الف) درصد دو قسمت از نمودار محاسبه شده است. درباره‌ی چگونگی محاسبه در کلاس گفت وگو کنید.
نسبت هر زاویه به ۳۶% را نوشته و برای نوشتن درصد، اگر مخرج قابل تبدیل به ۱۰۰ بنا باشد، صورت را بر مخرج تقسیم و خارج قسمت را تا دو رقم اعشار به نزدیک‌ترین عدد تقریب می‌زنیم.
ب) درصد مربوط به قسمت‌های دیگر نمودار را حساب کنید. جواب تمرین صفحه ۱۲۵ ریاضی ششم

جواب کار در کلاس صفحه ۱۲۶ ریاضی ششم

۱- جمعیت کلّ جهان حدود ۷ میلیارد نفر است.جواب کار در کلاس صفحه ۱۲۶ ریاضی ششمجمعیت قارّه‌ی آسیا تقریباً چند میلیون نفر است؟جواب کار در کلاس صفحه ۱۲۶ ریاضی ششم

۲- تقریباً ۷۰ درصد از سطح کره‌ی زمین آب و ۳۰ درصد آن خشکی است.
با استفاده از نقّاله، نمودار دایره‌ای مربوط به این داده‌ها را رسم کنید.جواب کار در کلاس صفحه ۱۲۶ ریاضی ششم

🔖 برای مشاهده صفحه بعدی روی لینک زیر کلیک کنید.

ریاضی ششم صفحه ۱۲۷
ریاضی ششم صفحه ۱۲۸
ریاضی ششم درس ۷

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.