جواب صفحه ۱۲۷ ریاضی ششم

جواب صفحه ۱۲۷ ریاضی ششم

جواب فعالیت صفحه ۱۲۷ ریاضی ششم

جواب صفحه ۱۲۷ ریاضی ششم

جواب فعالیت صفحه ۱۲۷ ریاضی ششم / جواب فصل ۶ ریاضی ششم ابتدایی /

جواب فعالیت صفحه ۱۲۷ ریاضی ششم

در تعداد زیاد پرتاب یک سکّه، انتظار داریم سکّه تقریباً در نصف (۵۰ درصد) آزمایش‌ها، رو و در نصف (۵۰ درصد) آزمایش‌ها پشت بیاید.
اصطلاحاً می‌گوییم احتمال رو آمدن و پشت آمدن سکّه پنجاه، پنجاه است.
الف) جای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.
وقتی در مبحث احتمال از پرتاب یک تاس صحبت می‌کنیم، در تعداد زیاد آزمایش‌ها انتظار داریم همه‌ی سطح‌های تاس را تقریباً …برابر… مشاهده کنیم.
ب) در جدول زیر احتمال رخ دادن هر اتّفاق را روی نوار مربوط به آن علامت بزنید.

احتمال بیشتر از نصف احتمال برابر نصف احتمال کمتر از نصف
در پرتاب سکّه، رو بیاید.
در پرتاب تاس، ۲ بیاید.
در پرتاب تاس، ۲ نیاید.

جواب کار در کلاس صفحه ۱۲۷ ریاضی ششم

۱- یک سکّه را ۱۰۰۰ بار انداخته‌ایم. نتیجه‌ی این آزمایش‌ها در جدول زیر دیده می‌شود. در چند آزمایش، سکّه رو آمده است؟

جواب کار در کلاس صفحه ۱۲۷ ریاضی ششم

۲- نتیجه‌ی ۶۰۰۰ بار پرتاب یک تاس در نمودار زیر آمده است.
الف) درصد مشاهده‌ی هر عدد را به کمک ماشین حساب به دست آورید.
اگر درست محاسبه کرده باشید این درصدها به هم نزدیک هستند.

ب) در چند درصد موارد ⚅ نیامده است؟در چند درصد موارد   نیامده است

جواب تمرین صفحه ۱۲۷ ریاضی ششم

۱- چرخنده‌ی زیر را طوری رنگ کنید که احتمال ایستادن عقربه روی رنگ سفید برابر با احتمال ایستادن عقربه روی رنگی غیر از سفید باشد. جواب تمرین صفحه ۱۲۷ ریاضی ششم۲- چرخنده‌ی زیر را ۲۴۰۰ بار چرخانده‌ایم و نتایج را در جدول ثبت کرده‌ایم. عددها را با تقریب رقم صدگان (نزدیک‌ترین عدد) بنویسید و نمودار دایره‌ای مربوط به داده‌ها را به کمک نقّاله رسم کنید.جواب تمرین صفحه ۱۲۷ ریاضی ششم

🔖 برای مشاهده صفحه بعدی روی لینک زیر کلیک کنید.

ریاضی ششم صفحه ۱۲۸
ریاضی ششم درس ۷

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.