جواب صفحه ۱۳۲ و ۱۳۳ ریاضی ششم

جواب صفحه ۱۳۲ و ۱۳۳ ریاضی ششم

جواب فعالیت صفحه ۱۳۲ ریاضی ششم

جواب صفحه ۱۳۲ و ۱۳۳ ریاضی ششم

جواب فعالیت صفحه ۱۳۲ ریاضی ششم / فصل ۷ ریاضی ششم /

جواب فعالیت صفحه ۱۳۲ ریاضی ششم

مانند نمونه
الف) جدول را کامل کنید و مقدار تقریبی اعداد را به روش قطع کردن به دست آورید. در سطر آخر خودتان یک عدد بنویسید و آن را کامل کنید.جواب فعالیت صفحه ۱۳۲ ریاضی ششم

صفحه ۱۳۳ ریاضی ششم👇

در تقریب اعداد به روش قطع کردن، رقم های سمت راست رقم مورد تقریب را با صفر جایگزین می‌کنیم.

ب) با توجّه به قسمت الف، عبارت‌های زیر را کامل کنید.
در تقریب رقم صدگان، اختلاف هر عدد با مقدار تقریبی آن کوچک‌تر از ۱۰۰ است.
در تقریب رقم دهگان، اختلاف هر عدد با مقدار تقریبی آن کوچک‌تر از ۱۰ است.
در تقریب رقم یکان، اختلاف هر عدد با مقدار تقریبی آن کوچک‌تر از ۱ است.
چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟
در تقریب به روش قطع کردن، همیشه اختلاف هر عدد با مقدار تقریبی آن کوچک‌تر از مقدار رقم تقریب است.
به همین دلیل از این پس به جای عبارات «با تقریب رقم صدگان، دهگان، یکان، دهم و … » از عبارات «با تقریب کمتر از ۱۰۰، ۱۰، ۰/۱ و …» استفاده می‌کنیم.

جواب کار در کلاس صفحه ۱۳۳ ریاضی ششم

۱- مقدار تقریبی هر یک از اعداد زیر را به روش قطع کردن با تقریب خواسته شده به دست آورید.
جواب کار در کلاس صفحه ۱۳۳ ریاضی ششم


۲- ۴۷۹۲۳۸۳۹ تومان با تقریب کمتر از ۱۰۰۰۰ (تومان) به روش قطع کردن چقدر می‌شود؟ ۴۷۹۲۰۰۰۰


۳- ۳۲۵۴/۹۳ را یک بار با تقریب کمتر از ۰/۱ و بار دیگر با تقریب کمتر از ۱ به روش قطع کردن تقریب بزنید.
۳۲۵۴/۹ و ۳۲۵۴

کدام یک به مقدار واقعی نزدیک‌تر است؟ 
۳۲۵۴/۹
مقدار اختلافش با عدد واقعی چقدر است؟  جواب کار در کلاس صفحه ۱۳۳ ریاضی ششم


۴- دانش آموزی مقدار تقریبی عدد ۳۲۷/۵ را با روش قطع کردن به صورت زیر نوشته است. اشتباه او را توضیح دهید و درست آن را بنویسید.
رقم‌های کمتر از ۱۰ را حذف کرده ولی به جای آن‌ها صفر قرار نداده است.
جواب کار در کلاس صفحه ۱۳۳ ریاضی ششم


۵- به کمک ماشین حساب مقدار تقریبی هر یک از کسرهای زیر را با تقریب کمتر از ۰/۱ به روش قطع کردن به دست آورید. جواب کار در کلاس صفحه ۱۳۳ ریاضی ششم

مقدار تقریبی کدام یک از کسرها با مقدار دقیق آنها برابر است؟جواب کار در کلاس صفحه ۱۳۳ ریاضی ششم

🔖 برای مشاهده صفحه بعدی روی لینک زیر کلیک کنید.
ریاضی ششم صفحه ۱۳۴
ریاضی ششم صفحه ۱۳۵
ریاضی ششم صفحه ۱۳۶

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.