جواب پرسش صفحه ۱۳۲ فیزیک دهم

جواب پرسش صفحه ۱۳۲ فیزیک دهم

پرسش ۵-۱ صفحه ۱۳۲ فیزیک دهم

جواب پرسش صفحه ۱۳۲ فیزیک دهم

پرسش ۵-۱ صفحه ۱۳۲ فیزیک دهم

جواب فصل  ۵ فیزیک دهم /در بخش زیر جواب ۱۳۲ صفحه کتاب فیزیک دهم برای رشته ریاضی را قرار داده ایم.

پرسش ۵-۱ صفحه ۱۳۲ فیزیک دهم

روی قوطی‌های افشانه (اسپری)، هشدار داده شده است که از انداختن آن در آتش خودداری کنید. علت این توصیه را براساس فرایند هم حجم توضیح دهید.
پاسخ: با افزایش دما، جنبش مولکول های گاز درون قوطی بسیار زیاد می شود و فشار وارد از طرف گاز به دیواره های آن افزایش می یابد و این افزایش فشار اگر ازحد معینی بیشتر شود. می تواند موجب ترکیدن قوطی شود.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.