جواب تمرین صفحه ۱۳۲ فیزیک دهم

جواب تمرین صفحه ۱۳۲ فیزیک دهم

تمرین ۵-۱ صفحه ۱۳۳ فیزیک دهم

جواب تمرین صفحه ۱۳۲ فیزیک دهم

تمرین ۵-۱ صفحه ۱۳۳ فیزیک دهم

جواب فصل  ۵ فیزیک دهم /در بخش زیر جواب ۱۳۳ صفحه کتاب فیزیک دهم برای رشته ریاضی را قرار داده ایم.

تمرین ۵-۱ صفحه ۱۳۳ فیزیک دهم

نشان دهید نمودار V-T برای فرایند هم فشارِ یک گاز آرمانی، خط راستی است که امتداد آن از مبدأ مختصات می‌گذرد.تمرین ۵-۱ صفحه ۱۳۳ فیزیک دهم

پاسخ: چون گاز آرمانی است با استفاده از معادله حالت گاز داریم:تمرین ۵-۱ صفحه ۱۳۳ فیزیک دهم

چون صفحه ۱۳۳ فیزیک دهم مقداری ثابت است رابطه فوق معادله خط راستی است که امتداد آن از مبدأ مختصات میگذرد.صفحه ۱۳۳ فیزیک دهم

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.