جواب صفحه ۱۳۵ ریاضی ششم

جواب صفحه ۱۳۵ ریاضی ششم

جواب کار در کلاس صفحه ۱۳۵ ریاضی ششم

جواب صفحه ۱۳۵ ریاضی ششم

جواب کار در کلاس صفحه ۱۳۵ ریاضی ششم / فصل ۷ ریاضی ششم /

جواب کار در کلاس صفحه ۱۳۵ ریاضی ششم

۱- مانند نمونه مقدار تقریبی اعداد داخل جدول را با تقریب خواسته شده به روش گرد‌کردن بنویسید. جواب کار در کلاس صفحه ۱۳۵ ریاضی ششم


۲- مقدار تقریبی اعداد داخل جدول را با تقریب کمتر از ۱۰۰ به دو روش بنویسید. جواب کار در کلاس صفحه ۱۳۵ ریاضی ششم
در چه صورتی مقدار تقریبی یک عدد با دو روش یکسان است؟
جواب: در صورتی که اولین رقم بعد از رقم تقریب یعنی اولین رقمی که می‌خواهیم حذف کنیم کوچک‌تر از ۵ باشد.


۳- مقدار تقریبی اعداد زیر را به روش گرد‌کردن و با تقریب خواسته شده به دست آورید.
جواب کار در کلاس صفحه ۱۳۵ ریاضی ششم


۴- در جاهای خالی عددهای مناسب بنویسید تا عبارت درست به دست آید:
جواب کار در کلاس صفحه ۱۳۵ ریاضی ششم


۵- کدام یک تقریب عدد به روش گردکردن با تقریب کمتر از ۱۰۰۰ نیست؟ جواب کار در کلاس صفحه ۱۳۵ ریاضی ششم


۶- مانند نمونه با تقسیم صورت بر مخرج در هر یک از کسرهای زیر، خارج قسمت تقسیم را تا دو رقم اعشار به دست آورید.
سپس مقدار تقریبی کسر را با تقریب کمتر از ۰/۱ گرد کنید (از ماشین حساب هم می‌توانید کمک بگیرید).جواب کار در کلاس صفحه ۱۳۵ ریاضی ششم

محلّ تقریبی کسرها را بر اساس مقدار تقریبی‌شان بر روی محور زیر نمایش دهید.

جواب کار در کلاس صفحه ۱۳۵ ریاضی ششم

چرا در گردکردن با تقریب کمتر از ۰/۱، خارج قسمت تقسیم را تا دو رقم اعشار به دست می‌آوریم؟
جواب: برای اینکه باید بدانیم رقم سمت راست (صدم) چند است . اگر کمتر از ۵ بود ، تاثیری در گرد کردن ندارد ولی اگر ۵ یابیشتر از آن بود ، یک واحد به دهم اضافه می شود.
🔖 برای مشاهده صفحه بعدی روی لینک زیر کلیک کنید.
ریاضی ششم صفحه ۱۳۶
ریاضی ششم صفحه ۱۳۷

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.