جواب صفحه ۱۳۶ ریاضی ششم

جواب صفحه ۱۳۶ ریاضی ششم

جواب تمرین صفحه ۱۳۶ ریاضی ششم

جواب صفحه ۱۳۶ ریاضی ششم

جواب تمرین صفحه ۱۳۶ ریاضی ششم / فصل ۷ ریاضی ششم /

… ادامه صفحه ۱۳۵ ریاضی ششم:

محلّ تقریبی کسرها را بر اساس مقدار تقریبی‌شان بر روی محور زیر نمایش دهید.

جواب کار در کلاس صفحه ۱۳۵ ریاضی ششم

چرا در گردکردن با تقریب کمتر از ۰/۱، خارج قسمت تقسیم را تا دو رقم اعشار به دست می‌آوریم؟
جواب: برای اینکه باید بدانیم رقم سمت راست (صدم) چند است . اگر کمتر از ۵ بود ، تاثیری در گرد کردن ندارد ولی اگر ۵ یابیشتر از آن بود ، یک واحد به دهم اضافه می شود.

جواب تمرین صفحه ۱۳۶ ریاضی ششم

۱- جدول زیر را کامل کنید.جواب تمرین صفحه ۱۳۶ ریاضی ششم


۲- کوچک‌ترین و بزرگ‌ترین عددهای ۵ رقمی را که تقریب آنها به روش گردکردن و با تقریب کمتر از ۱۰۰۰، ۸۰۰۰۰ می‌شود بنویسید.

جواب صفحه ۱۳۶ ریاضی ششم


سوال ۳ و ۴ در تصویر بالا 👆


۵- در سرشماری سال ۱۳۹۰ جمعیت شهر ایلام، ۵۵۷۵۹۹ نفر اعلام شده است. فرمانداری این شهرستان جمعیت شهر را حدود ۵۶۰,۰۰۰ نفر اعلام کرد. فرمانداری این شهرستان جمعیت شهرستان را با چه روشی و چه تقریبی اعلام کرده است؟
با تقریب ۱۰۰۰۰ و گرد کردن


۶- می‌دانیم π≃۳/۱۴۱۵۹۲ (π را پی بخوانید (pi)).
الف) مقدار تقریبی π را به دو روش گردکردن و قطع کردن با تقریب کمتر از ۰/۰۱ به دست آورید.
گرد‌کردن: ۳/۱۴
قطع کردن: ۳/۱۴
ب) مقدار تقریبی  π را به دو روش با تقریب کمتر از ۰/۰۰۱ به دست آورید.
گرد‌کردن: ۳/۱۴۲
قطع: ۳/۱۴۱
چرا در حالت (ب) دو مقدار تقریبی برابر نیستند؟
چون اولین رقم بعد از مقدار تقریب ۵ است و بنابراین در روش گرد‌کردن یک واحد به رقم تقریب اضافه می‌شود.
🔖 برای مشاهده صفحه بعدی روی لینک زیر کلیک کنید.
ریاضی ششم صفحه ۱۳۷
ریاضی ششم صفحه ۱۳۸ و ۱۳۹
ریاضی ششم صفحه ۱۴۰ و ۱۴۱

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.