جواب تمرین صفحه ۱۳۸ فیزیک دهم

جواب تمرین صفحه ۱۳۸ فیزیک دهم

تمرین ۵-۵ صفحه ۱۳۸ فیزیک دهم

جواب تمرین صفحه ۱۳۸ فیزیک دهم

تمرین ۵-۵ صفحه ۱۳۸ فیزیک دهم

جواب فصل  ۵ فیزیک دهم /در بخش زیر جواب ۱۳۸ صفحه کتاب فیزیک دهم برای رشته ریاضی را قرار داده ایم.

مثال ۵-۶ را با فرض آنکه گاز به جای انبساط، تراکم یابد پاسخ دهید.
پاسخ: در شکل، دو منحنی هم دما برای دماهای T۱ و T۲ رسم شدهاند. در تراکم همدما، دما تغییر نمیکند. بنابراین گاز در مسیر (T۱)باقی میماند ولی در تراکم بیدررو، چون دمای گاز افزایش مییابد گاز از مسیر (T۱)خارج و به دمایی باالتر در مسیر (T۲)میرود. در  اینجا چون سطح زیر نمودار فرآیند بیدررو بیشتر است |W|برای این فرآیند مقدار بیشتری دارد. تمرین صفحه ۱۳۸ فیزیک دهم

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.