جواب صفحه ۱۴۰ و ۱۴۱ ریاضی ششم

جواب صفحه ۱۴۰ و ۱۴۱ ریاضی ششم

جواب فعالیت صفحه ۱۴۰ ریاضی ششم

جواب صفحه ۱۴۰ و ۱۴۱ ریاضی ششم

جواب فعالیت صفحه ۱۴۰ ریاضی ششم / فصل ۷ ریاضی ششم /

جواب فعالیت صفحه ۱۴۰ ریاضی ششم

۱- عبارت زیر به دو روش محاسبه شده است. محاسبه‌ها را کامل کنید. جواب فعالیت صفحه ۱۴۰ ریاضی ششم

آیا پاسخ‌ها یکی است؟ خیر
مثلاً اگر بخواهید عبارتی مانند این ۳×(۶۰−۷×۴) را حساب کنید، چگونه عمل می‌کنید؟جواب فعالیت صفحه ۱۴۰ ریاضی ششم


۲- برای انجام عملیات اگر عبارت پرانتز داشت، ابتدا داخل پرانتزها را حساب می‌کنیم: محاسبه را کامل کنید. فلش‌های قرمز رنگ راهنمای ترتیب عملیات است: ۱- با توجّه به قرارداد، حاصل هر عبارت را به دست آورید.

پرانتزها راهنمای ترتیب عملیات‌اند. محاسبه‌ها را از داخلی‌ترین پرانتزها شروع کنید.
اگر از پرانتز استفاده نشده باشد، مانند =۸−۲×۳= چطور
جواب:
باید ابتدا ضرب و تقسیم سپس جمع و تفریق را و همیشه از چپ به راست باید محاسبه کنیم
اگر ترتیب عملیات با پرانتز مشخّص نشده باشد ابتدا باید ضرب‌ها و تقسیم‌ها و سپس جمع‌ها و تفریق‌ها را از چپ به راست انجام دهیم.
با این قرارداد اکنون بگویید حاصل ۳×۲-۸ چیست؟جواب فعالیت صفحه ۱۴۰ ریاضی ششم

جواب کار در کلاس صفحه ۱۴۰ ریاضی ششم

۱- با توجّه به قرارداد، حاصل هر عبارت را به دست آورید. جواب کار در کلاس صفحه ۱۴۰ ریاضی ششم


۲- عدد ۴/۲۵ به روش قطع کردن را با تقریب کمتر از ۱ بنویسید. سپس حاصل ضرب سمت راست را انجام دهید: جواب کار در کلاس صفحه ۱۴۰ ریاضی ششم

مقدار واقعی ۴/۲۵ را در سمت چپ نشان داده و سپس آن را ۴ برابر کرده‌ایم. توضیح دهید که حذف ۰/۲۵ چه تأثیری در ۴ برابر شدن آن دارد.
با حذف ۰/۲۵، هنگام ۴ برابر شدن یک واحد کامل کم می‌شود. جواب کار در کلاس صفحه ۱۴۰ ریاضی ششم


۳- احمد حاصل ضرب۳۴/۲×۱۱/۲ را به روش قطع کردن و با تقریب کمتر از ۱ حساب کرد و عدد ۳۷۴ را به دست آورد.
محسن حاصل را به روش قطع کردن و با تقریب کمتر از ۱۰ به دست آورد:جواب کار در کلاس صفحه ۱۴۰ ریاضی ششم

کدام یک به مقدار واقعی نزدیک‌تر است؟ جواب:
جواب کار در کلاس صفحه ۱۴۰ ریاضی ششمخطای روش احمد کم تر و در نتیجه جواب او به مقدار واقعی نزدیک تر است.


۴- طبق قرارداد، محاسبه‌ها را با رعایت ترتیب انجام عملیات انجام دهید. جواب کار در کلاس صفحه ۱۴۰ ریاضی ششم


۵- حاصل عبارت‌های زیر را به دست آورید و سپس با تقریب کمتر از ۰/۱ به روش گرد کردن تقریب بزنید. جواب کار در کلاس صفحه ۱۴۰ ریاضی ششم

جواب تمرین صفحه ۱۴۱ ریاضی ششم

۱- حاصل عبارت را با دو روش (ابتدا تقریب، سپس محاسبه – ابتدا محاسبه، سپس تقریب)، با تقریب کمتر از ۱ و به روش گرد کردن به دست آورید.
چون رقم دهم همه‌ی اعداد و همچنین رقم دهم مقدار واقعی کمتر از ۵ است پس جواب به هر دو روش قطع کردن و گرد کردن یکی است.

جواب تمرین صفحه ۱۴۱ ریاضی ششم


۳- حاصل عبارت‌ها را به دست آورید. می‌توانید ابتدا عدد اعشاری را به کسر و یا کسر را به عدد اعشاری تبدیل کنید. باید تشخیص دهید کدام مناسب‌تر است.

جواب تمرین صفحه ۱۴۱ ریاضی ششم


۴- با توجّه به اینکه ۱/۳=۰/۳۳۳۳۳، مقدار ۷/۳ با تقریب کمتر از ۰/۱ به دو روش زیر محاسبه کنید: جواب تمرین صفحه ۱۴۱ ریاضی ششم

برای آنکه پاسخ‌ها یکسان باشد چه پیشنهادی دارید؟ در ردیف اول، ابتدا کسر ۱/۳ را با رقم‌های بیشتری در نظر گرفته (مثلاً دو رقم اعشار) و ضرب را انجام دهیم و سپس با تقریب کمتر از ۰/۱ جواب را بنویسیم.

جواب تمرین صفحه ۱۴۱ ریاضی ششم
🔖 برای مشاهده صفحه بعدی روی لینک زیر کلیک کنید. 
ریاضی ششم صفحه ۱۴۲و ۱۴۳ و ۱۴۴

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.