جواب صفحه ۱۴۲و ۱۴۳ و ۱۴۴ ریاضی ششم

جواب صفحه ۱۴۲و ۱۴۳ و ۱۴۴ ریاضی ششم

جواب صفحه ۱۴۲و ۱۴۳ و ۱۴۴ ریاضی ششم

جواب صفحه ۱۴۲و ۱۴۳ و ۱۴۴ ریاضی ششم

جواب صفحه ۱۴۲و ۱۴۳ و ۱۴۴ ریاضی ششم

/ فصل ۷ ریاضی ششم /

جواب فرهنگ نوشتن صفحه ۱۴۲ ریاضی ششم

جواب فرهنگ نوشتن صفحه ۱۴۲ ریاضی ششم

جواب تمرین صفحه ۱۴۲ و ۱۴۳ ریاضی ششم

۱- معلّم سنّ گروهی از دانش آموزان مدرسه را به صورت سال و ماه پرسید و در جدولی مانند نمونه یادداشت کرد. ستون خالی را پر کنید.جواب تمرین صفحه ۱۴۲ ریاضی ششم
الف) سنّ دانش آموزان را در سطر سوم جدول به سال بنویسید.
ب) مشخّص کنید که وقتی سن را به سال بیان می‌کنیم، آن را با چه روشی تقریب زده‌ایم.
جواب:
با روش قطع کردن


۲- چهار کسر بنویسید که وقتی به صورت اعشاری نوشته شوند مقدار تقریبی آنها با تقریب کمتر از ۰/۰۱ برابر با مقدار واقعی‌شان باشد. جواب تمرین صفحه ۱۴۲ ریاضی ششم


۳- چهار عدد اعشاری بنویسید که وقتی به روش قطع کردن با تقریب کمتر از ۰/۰۰۱ تقریب می‌زنید با هم برابر شوند.

جواب تمرین صفحه ۱۴۲ ریاضی ششم


۴- مانند نمونه صورت و مخرج هر یک از کسرهای زیر را با تقریب کمتر از ۱۰، به روش گردکردن به دست آورید. سپس تا حدّ امکان صورت و مخرج را ساده کنید. جواب تمرین صفحه ۱۴۲ ریاضی ششم


۵- تقریب‌های زیر به روش قطع کردن انجام شده است، مقدار تقریب را مانند نمونه مشخّص کنید.کار در کلاس صفحه ۷۶ قرآن ششم ابتدایی


۶- در عبارت‌های زیر جای خالی را پر کنید. جواب تمرین صفحه ۱۴۲ ریاضی ششم

جواب معمّا و سرگرمی صفحه ۱۴۴ ریاضی ششم

ارقام ۱ تا ۹ را در خانه‌های خالی بگذارید به طوری که حاصل جمع عددهای روی هر ضلع ۱۷ شود.جواب معمّا و سرگرمی صفحه ۱۴۴ ریاضی ششم

 

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.