جواب صفحه ۱۸ فیزیک یازدهم تجربی

جواب صفحه ۱۸ فیزیک یازدهم تجربی

پرسش ۱-۴ صفحه ۱۸ فیزیک یازدهم

جواب صفحه ۱۸ فیزیک یازدهم تجربی

پرسش ۱-۴ صفحه ۱۸ فیزیک یازدهم تجربی

جواب فیزیک یازدهم تجربی /

جواب تمرین صفحه 17 فیزیک یازدهم

به نظر شما چرا خطوط میدان الکتریکی برایند هرگز یکدیگر را قطع نمیکنند؟
پاسخ: فرض می‌کنیم که خطوط میدان در یک نقطه همدیگر را قطع می‌کنند، یعنی در آن نقطه دو جهت برای میدان وجود دارد به طوری که اگر بار آزمونی را در آن نقطه قرار دهیم، هم‌زمان در دو جهت شروع به حرکت می‌کند که اگر این امکان پذیر نیست پس خطوط میدان همدیگر را قطع نمی‌کنند.

جواب تمرین صفحه 17 فیزیک یازدهم

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.