جواب صفحه ۱۹ فیزیک یازدهم تجربی

جواب صفحه ۱۹ فیزیک یازدهم تجربی

پرسش ۱-۵ صفحه ۱۸ فیزیک یازدهم

جواب صفحه ۱۹ فیزیک یازدهم تجربی

جواب پرسش صفحه ۱۹ فیزیک یازدهم تجربی

جواب فیزیک یازدهم تجربی /

جواب پرسش صفحه 19 فیزیک یازدهم

بار q – را در نقطه های A ،B و C از میدان الکتریکی غیر یکنواخت شکل روبهرو قرار دهید و جهت نیروی الکتریکی وارد بر این بار منفی را تعیین کنید
پاسخ: نیرویی الکتریکی وارد بر بار منفی در خلاف جهت میدان الکتریکی که در هر نقطه مماس بر خطوط میدان الکتریکی است.جواب پرسش صفحه 19 فیزیک یازدهم

جواب فعالیت صفحه ۱۹ فیزیک یازدهم تجربی

جواب فعالیت صفحه 19 فیزیک یازدهم

تولید مثل برخی از گل‌ها به زنبورهای عسل وابسته است. گرده‌ها به واسطه میدان الکتریکی، از یک گل به زنبور و از زنبور به گل دیگر منتقل می‌شوند. در این باره تحقیق کنید.
پاسخ: زنبورهای عسل معمولاً در حین پرواز دارای بار مثبت می‌شوند و وقتی به گرده بدون باری بر روی بساک یک گل می‌رسند، میدان الکتریکی آنها باعث القای بار منفی در یک در یک سمت گرده شده و جاذبه‌ی بین بارهای مثبت و منفی سبب کشیده شدن گرده به سمت زنبور می‌شود. گرده‌ها روی مویژه‌های ریز زنبور قرار می‌گیرند. وقتی زنبور در اطراف گل دیگری پرواز می‌کند بارهای منفی را بر روی کلاله‌ی گل القا می‌کند. هرگاه نیروی الکتریکی وارد از طرف کلاله به گرده متصل به زنبور، بزرگتر از نیروی الکتریکی وارد از طرف زنبور بر گرده باشد، گرده به سمت کلاله کشیده و گرده‌افشانی صورت میگیرد.

جواب تمرین صفحه ۱۹ فیزیک یازدهم تجربی

جواب تمرین صفحه 21 فیزیک یازدهم

روی سطح بادکنکی به جرم ۱۰/۰g بار الکتریکی −۲۰۰nC ایجاد می‌کنیم و آن را در یک میدان الکتریکی قرار می‌دهیم. بزرگی و جهت این میدان الکتریکی را در صورتی که بادکنک معلق بماند، تعیین کنید. از نیروی شناوری وارد به بادکنک چشم پوشی کنید.
پاسخ: نیروی گرانشی از طرف زمین می خواد بادکنک را به سمت پایین بکشد ، پس نیروی میدان الکتریکی باید به سمت بالا باشد ، برای اینکه نیرو به سمت بالا باشد باید میدان الکتریکی به سمت پایین قرار گیرد، (زیرا بار الکتریکی بادکنک منفی است) پس مسئله به شکل مقابل در می آید:جواب تمرین صفحه 21 فیزیک یازدهم

برای معلق ماندن باید بزرگی نیروی میدان الکتریکی با بزرگی نیروی وزن یکسان باشد پس :

یکسان باشد

جواب فعالیت صفحه ۱۹ فیزیک یازدهم تجربی

جواب فعالیت صفحه 21 فیزیک یازدهم

رسوب دهنده الکتروستاتیکی (ESP) دود و غبار را از گازهای زائدی که از دودکش کارخانه‌ها و نیروگاه‌ها بالا می‌آید جدا می‌سازد. رسوب دهنده‌ها انواع مختلفی دارند. در مورد اساس کار این رسوب دهنده‌ها تحقیق کنید. شکل‌های روبه رو تأثیر رسوب دهنده را در کاهش آلودگی هوای ناشی از یک دودکش نشان می‌دهد.
پاسخ: نام اصلی و صحیح فیلتری که در دهانه دودکش کارخانه ها نصب میشود، رسوب دهنده الکتریکی است . رسوب دهنده الکتریکی از توری فلزی نازکی با بار الکتریکی مثبت و دو تیغه فلزی که به زمین متصل هستند و دارای بار الکتریکی منفی هستند، تشکیل شده است.
ذرات دود و گرد و غبار هنگام عبور از میان توری فلزی دارای بار مثبت میشوند . ذره های دود باردار شده، توسط تیغه های دارای بار منفی جذب میشوند (چون بار الکتریکی منفی و مثبت یکدیگر را جذب میکنند) و روی تیغه ها رسوب میکنند و به این ترتیب از هوا جدا میگردند . تیغه ها را هر چند روز یکبار با ضربه زدن به وسیله یک چکش بزرگ و مخصوص که جزء فیلتر است میتکانند تا دوباره آماده به کار شوند.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.