جواب صفحه ۲۱ فیزیک یازدهم تجربی

جواب صفحه ۲۱ فیزیک یازدهم تجربی

جواب پرسش صفحه ۲۱ فیزیک یازدهم تجربی

جواب صفحه ۲۱ فیزیک یازدهم تجربی

جواب پرسش صفحه ۲۱ فیزیک یازدهم تجربی

جواب فیزیک یازدهم تجربی /

جواب پرسش صفحه ۲۱ فیزیک یازدهم تجربی

در هریک از شکلهای زیر، با توجه به علامت بار ذره جا به جا شده، و جهت میدان الکتریکی (E)، جهت نیروی الکتریکی ( FE)  و جهت جا به جایی ذره  (d)، تعیین کنید که:
الف) کار نیروی الکتریکی(WE) مثبت است یا منفی.
اگر جابجایی در جهت نیروی الکتریکی باشد کار مثبت و اگر در خلاف جهت نیروی الکتریکی باشد کار منفی می‌شود. پس در شکل الف کار مثبت در شکل ب کار منفی و در شکل پ کار منفی و در شکل ت کار مثبت  است.

ب) انرژی پتانسیل الکتریکی (UE) کاهش یافته است یا افزایش.
اگر کار نیروی الکتریکی مثبت باشد انرژی پتانسیل الکتریکی کاهش می‌یابد و برعکس. پس انرژی پتانسیل الکتریکی در شکل الف کاهش، در شکل ب افزایش، در شکل پ افزایش و در شکل ت کاهش می‌یابد.

جواب تمرین صفحه ۲۱ فیزیک یازدهم تجربی

جواب تمرین صفحه ۲۱ فیزیک یازدهم

در مثال ۱-۹ اگر جای قطب‌های باتری عوض شود و پروتون را در نقطه A از حالت سکون رها کنیم، پروتون با چه تندی‌ای به نقطه B می‌رسد؟
پاسخ:جواب تمرین صفحه 23 فیزیک یازدهم اگر جای قطب مثبت و منفی عوض شود ، نیرو الکتریکی پروتون را به سمت راست می راند و داریم :

جواب تمرین صفحه 23 فیزیک یازدهمبرای بزرگ نمایی تصویر بالا روی آن کلیک کنید!

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.