جواب صفحه ۲۳ فیزیک یازدهم تجربی

جواب صفحه ۲۳ فیزیک یازدهم تجربی

جواب تمرین صفحه ۲۳ فیزیک یازدهم تجربی

جواب صفحه ۲۳ فیزیک یازدهم تجربی

جواب تمرین صفحه ۲۳ فیزیک یازدهم تجربی

جواب فیزیک یازدهم تجربی /

جواب تمرین صفحه 25  فیزیک یازدهمالف) نشان دهید در یک میدان الکتریکی یکنواخت، با حرکت در سوی خطوط میدان، بدون توجه به نوع بار، پتانسیل الکتریکی کاهش می‌یابد و بالعکس با حرکت در خلاف جهت خطوط میدان، بدون توجه به نوع بار، پتانسیل الکتریکی افزایش می‌یابد.

پاسخ:جواب تمرین صفحه 25  فیزیک یازدهم
اگر بار الکتریکی منفی باشد جهت نیرو با جهت جابجایی ۱۸۰ درجه زاویه خواهد داشت :
جواب تمرین صفحه 25  فیزیک یازدهمب) نشان دهید در میدان الکتریکی یکنواخت، با حرکت در جهت عمود بر خطوط میدان، پتانسیل الکتریکی تغییر نمی‌کند.
پاسخ:  پس می بینیم چه بار منفی باشد و چه مثبت اگر در جهت میدان الکتریکی حرکت کنیم ، پتانسیل الکتریکی کاهش خواهد یافت.
ب: نیروی وارد بر با الکتریکی همواره در راستای خطوط میدان الکتریکی است و اگر جابجایی در راستای عمود بر جهت میدان الکتریکی انجام گیرد ، تغییر پتانسیل الکتریکی به صورت زیر می باشد: جواب تمرین صفحه 25  فیزیک یازدهمپس تغییر پتانسیل الکتریکی در راستای عمود بر میدان الکتریکی صفر است.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.