جواب صفحه ۲۴ فیزیک یازدهم تجربی

جواب صفحه ۲۴ فیزیک یازدهم تجربی

جواب تمرین صفحه ۲۴ فیزیک یازدهم تجربی

جواب صفحه ۲۴ فیزیک یازدهم تجربی

جواب فیزیک یازدهم تجربی /

جواب تمرین صفحه ۲۴ فیزیک یازدهم تجربی

جواب تمرین صفحه 25  فیزیک یازدهم

اگر پایانه مثبت یک باتری ۱۲ ولتی را مرجع پتانسیل درنظر بگیریم، پتانسیل پایانه منفی آن چند ولت خواهد شد؟
پاسخ:  گر پایانه مثبت مرجع باشد ، یعنی V+=۰ خواهیم داشت : جواب تمرین صفحه 25  فیزیک یازدهم

 

فعالیت ۱-۵ صفحه ۲۴ فیزیک یازدهم تجربی

فعالیت ۱-۵ صفحه ۲۴ فیزیک یازدهم تجربی 

عمل مغز اساساً برمبنای کنش‌ها و فعالیت‌های الکتریکی است. سیگنال‌های عصبی چیزی جز عبور جریان‌های الکتریکی نیست. مغز این سیگنال‌ها را دریافت می‌کند و اطلاعات به صورت سیگنال‌های الکتریکی در امتداد اعصاب گوناگون منتقل می‌شوند. هنگام انجام هر عمل خاصی، سیگنال‌های الکتریکی زیادی تولید می‌شوند. این سیگنال‌ها حاصل کنش الکتروشیمیایی در یاخته‌های عصبی موسوم به نورون هستند. درباره چگونگی کار نورون‌ها تحقیق و به کلاس گزارش کنید.
جواب: غشای نورون‌ها از چربی و پروتئین ساخته شده و نورون‌ها را احاطه می‌کند. این غشا نسبت به موادی مانند اکسیژن نفوذپذیر است، اما نه به پروتئین‌ها. این ویژگی باعث تفاوت ترکیب مواد در داخل و خارج نورون می‌شود. داخل نورون، یون پتاسیم زیاد و خارج نورون، یون سدیم بیشتر است، که باعث ایجاد اختلاف پتانسیل الکتریکی در حدود ۸۰ میلی‌ولت بین داخل و خارج سلول می‌شود. وقتی نورون تحریک می‌شود، نفوذپذیری غشا به سدیم افزایش می‌یابد و اختلاف پتانسیل الکتریکی کاهش می‌یابد. این تغییر باعث جریان یا پیام عصبی در طول تار عصبی می‌شود. پتانسیل الکتریکی نورون در هنگام تحریک پتانسیل عمل نامیده می‌شود. نورون‌ها از طریق سیناپس‌ها با یکدیگر ارتباط برقرار می‌کنند و پیام‌های الکتریکی از طریق مواد شیمیایی در سیناپس به نورون بعدی منتقل می‌شوند.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.