جواب فعالیت صفحه ۳۱ فیزیک دهم

جواب فعالیت صفحه ۳۱ فصل دوم فیزیک دهم

فعالیت ۲-۵ صفحه ۳۱ فیزیک دهم ریاضی

جواب فعالیت صفحه ۳۱ فصل دوم فیزیک دهم

فعالیت ۲-۵ صفحه ۳۱ فیزیک دهم ریاضی

جواب فصل دوم فیزیک دهم / در بخش زیر جواب صفحه ۳۱ کتاب فیزیک دهم برای رشته های ریاضی و تجربی را قرار داده ایم.

جواب فعالیت ۲-۵ صفحه ۳۱ فیزیک دهم ریاضی

این فعالیت به شما کمک می‌کند تا درک بهتری از نیروی دگرچسبی به دست آورید. به این منظور از یک لیوان پر از آب، یک کارت بانکی و تعدادی وزنه چند گرمی یا سکه‌های پول استفاده کنید. ابتدا مطابق شکل الف، کارت را طوری روی لبه لیوان قرار دهید که تنها نیمی از آن با آب در تماس باشد. وزنه‌های چند گرمی را روی قسمتی از کارت قرار دهید که با آب در تماس نیست (ابتدا وزنه ۵ گرمی، سپس ۱۰ گرمی و…). نتیجه مشاهده خود را با توجه به مفاهیمی که تاکنون فرا گرفته‌اید توضیح دهید.
پاسخ: چون نیروی دگرچسبی آب و کارت بیشتر از نیروی هم چسبی بین مولکول های آب است با افزودن وزنه ها در یک سمت کارت، سوی دیگر علاوه بر اینکه از سطح اولیه خود بالاتر میاید سطح آب در تماس با خود را نیز بالا میبرد. بنابر این کار از سطح آب جدا نمیشود. با افزایش تعداد وزنه ها، نیروی وزن آنها بر نیروی دگر چسبی آب و کار غلبه کرده و کارت از سطح آب جدا میگردد.

یکی دو قطره مایع شوینده به آب اضافه کنید و آزمایش را تکرار کنید. نتیجه مشاهده خود را در گروه خود به بحث بگذارید.
پاسخ: با افزون مایع ظرف شوی به آب، نیروی دگر چسبی کاهش یافته و کارت با قراردادن وزنه ها به راحتی از سطح آب جدا میشود.