جواب صفحه ۳۱ فیزیک یازدهم تجربی

جواب صفحه ۳۱ فیزیک یازدهم تجربی

پرسش ۱-۸ صفحه ۳۱ فیزیک یازدهم تجربی

جواب صفحه ۳۱ فیزیک یازدهم تجربی

جواب فیزیک یازدهم تجربی /

پرسش ۱-۸ صفحه ۳۱ فیزیک یازدهم تجربی

در شکل زیر صفحه‌های باردار یک خازن تخت را که بین آنها هواست، به ولت‌سنج وصل می‌کنیم. با وارد کردن دی‌الکتریک در بین صفحه‌ها، اختلاف پتانسیل دو صفحه کاهش می‌یابد. علت آن را توضیح دهید. (توجه کنید که این آزمایش با بیشتر ولت سنج‌های معمولی و رایج ممکن نیست.)پرسش ۱-۶ صفحه ۳۶ فیزیک یازدهم

جواب: با اضافه کردن دی الکتریک ظرفیت خازن افزایش می یابد و با توجه به رابطه رابطه  چون بار Q ثابت است پس باید اختالف پتانسیل کاهش یابد تا ظرفیت خازن افزایش بیابد.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.