جواب صفحه ۳۲ فیزیک یازدهم تجربی

جواب صفحه ۳۲ فیزیک یازدهم تجربی

فعالیت ۱-۸ صفحه ۳۲ فیزیک یازدهم تجربی

جواب صفحه ۳۲ فیزیک یازدهم تجربی

جواب فیزیک یازدهم تجربی /

فعالیت ۱-۸ صفحه ۳۲ فیزیک یازدهم تجربی

در حسگر کیسه هوای برخی از خودروها از یک خازن استفاده می‌شود. درباره چگونگی عملکرد این حسگرها تحقیق کنید و نتیجه آن را به کلاس گزارش دهید.
جواب: در جلوی خودرو دو سنسور بکار رفته که در دو طرف خودرو و قسمت محفظه چرخ‌ها قرار گرفته‌اند و به‌ وسیله سیم به واحد کنترل مرکزی ارتباط دارند. در هنگام برخورد و ضربه شدید، یک سنسور الکترومکانیکی  به کار می‌افتد و به دستگاه کنترل مرکزی هشدار می‌دهد. دستگاه کنترل مرکزی، جریان مدار پر شده خازنی را برای سوزاندن سوخت جامدی که در محفظه ایربگ قرار دارد به کار می‌اندازد. بخار حاصل از گاز تولید شده به سرعت کیسه را پر می‌کند.همزمان با آن کمربند ایمنی سفت گردیده و راننده را به صندلی می‌چسباند.

تمرین ۱-۱۱ صفحه ۳۳ فیزیک یازدهم تجربی

یک یاخته عصبی (نورون) را می‌توان با یک خازن تخت مدل‌سازی کرد، به‌طوری که غشای سلول به عنوان دی‌الکتریک و یون‌های باردار با علامت مخالف که در دو طرف غشا هستند به عنوان بارهای روی صفحه‌های خازن عمل کنند (شکل زیر). ظرفیت یک سلول عصبی و تعداد یون‌های لازم (بافرض آنکه هر یون یک بار یونیده باشد)، برای آنکه یک اختلاف پتانسیل ۸۵mV ایجاد شود چقدر است؟ فرض کنید غشا دارای ثابت دی‌الکتریک κ=۳/۰، ضخامت ۱۰/۰nm  و مساحت سطح $$ ۱/۰× ۱۰^-۱۰ m^۲ $$
با استفاده از فرمول ظرفیت خازن داریم : تمرین ۱-۱۲ صفحه ۳۸ فیزیک یازدهممقدار بار موجود در صفحه ها از رابطه زیر بدست می آید :تمرین ۱-۱۲ صفحه ۳۸ فیزیک یازدهم

تمرین ۱-۱۲ صفحه ۳۸ فیزیک یازدهم

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.