جواب تمرین صفحه ۳۶ فیزیک دهم

جواب تمرین صفحه ۳۶ فیزیک دهم

جواب تمرین ۲-۱ صفحه ۳۶ فیزیک دهم

جواب پرسش صفحه ۳۶ فیزیک دهم

جواب تمرین ۲-۱ صفحه ۳۶ فیزیک دهم

جواب فصل دوم فیزیک دهم / در بخش زیر جواب صفحه 36 کتاب فیزیک دهم برای رشته های ریاضی و تجربی را قرار داده ایم.

جواب پرسش ۲-۱ صفحه ۳۶  فیزیک دهم ریاضی

شناگری در عمق ۵/۰ متری از سطح اب دریاچه‌ای شنا می‌کند. فشار در این عمق چقدر است؟ اگر مساحت پرده گوش را یک سانتی متر مربع (۱cm) فرض کنیم، بزرگی نیرویی که به پرده گوش این شناگر وارد می‌شود چند نیوتون است؟ فشار هوای محیط را ۱/۰۱×۱۰۵pa بگیرید.
پاسخ:جواب پرسش ۲-۱ صفحه ۳۶  فیزیک دهم ریاضیجواب پرسش ۲-۱ صفحه ۳۶  فیزیک دهم ریاضیبرای بزرگ نمایی تصویر بالا روی آن کلیک نمایید

جواب تمرین ۲-۲ صفحه ۳۶ فیزیک دهم

جواب پرسش ۲-۲ صفحه ۳۶  فیزیک دهم ریاضی

جسم مکعبی به طول ۲۰cm درون شاره‌ای غوطه ور و در حال تعادل است (شکل روبه رو). فشار در بالا و زیر جسم به ترتیب برابر ۱۰۰ و ۱۰۵ کیلو پاسکال است.
چگالی شاره چند کیلوگرم بر متر مکعب است؟ (راهنمایی: از رابطه ۳-۲ استفاده کنید.)
پاسخ:
جواب تمرین صفحه ۳۶ فیزیک دهمبرای بزرگ نمایی تصویر بالا روی آن کلیک نمایید