جواب تمرین صفحه ۳۷ فیزیک دهم

جواب تمرین صفحه ۳۷ فیزیک دهم

جواب تمرین ۲-۳ صفحه ۳۷ فیزیک دهم

جواب تمرین صفحه ۳۷ فیزیک دهم

جواب تمرین ۲-۳ صفحه ۳۷ فیزیک دهم

جواب فصل دوم فیزیک دهم / در بخش زیر جواب صفحه 37 کتاب فیزیک دهم برای رشته های ریاضی و تجربی را قرار داده ایم.

جواب تمرین ۲-۳ صفحه ۳۷ فیزیک دهم ریاضی

در هواشناسی و روی نقشه‌های آب و هوا، معمولاً از یکای بار (bar) برای فشار هوا می‌کنند. به طوری که داریم:
۱bar=۱/۰۰۰×۱۰۵N/m۲=۱/۰۰۰×۱۰۵Pa
یک ستون به سطح مقطع ۱m۲ در نظر بگیرید که از سطح دریای آزاد تا بالا‌ترین بخش جوّ زمین ادامه می‌یابد (شکل روبه رو). اگر فشار هوا را در سطح دریا ۱bar در نظر بگیریم، چند کیلوگرم هوا در این ستون فرضی وجود دارد؟
پاسخ:

صفحه ۳۷ فیزیک دهم نیرویى که ستون هوا به سطح مقطع وارد مى کند برابر است با:صفحه ۳۷ فیزیک دهماین نیرو برابر وزن هواى داخل ستون است بنابراین:

صفحه ۳۷ فیزیک دهم

با توجه به شکل ۳-۱۸-ب، چند درصد این جرم تا ارتفاع ۹ کیلومتری این ستون فرضی قرار دارد؟
پاسخ:
ابتدا جرم ستون هوا را از ارتفاع ٩ کیلومتری تا انتهاى جو محاسبه مى کنیم:

صفحه ۳۷ فیزیک دهم

بنایراین جرم ستون هوا از سطح زمین تا ارتفاع ۱ کیلومترى برابر است با: صفحه ۳۷ فیزیک دهم