جواب فعالیت صفحه ۴۱ فیزیک یازدهم تجربی

جواب فعالیت صفحه ۴۱ فیزیک یازدهم تجربی

فعالیت ۲-۱ صفحه ۴۱ فیزیک یازدهم تجربی

جواب فعالیت صفحه ۴۱ فیزیک یازدهم تجربی

فعالیت ۲-۱ صفحه ۴۱ فیزیک یازدهم تجربی

گام به گام فصل ۲ فیزیک یازدهم تجربی /

فعالیت ۲-۱ صفحه ۴۱ فیزیک یازدهم تجربی

سرعت سوق الکترون‌های آزاد در یک رسانا می‌تواند به کندیِ سرعت حرکت یک حلزون باشد. اگر سرعت سوق الکترون‌ها این قدر کم است، پس چرا وقتی کلید برق را می‌زنیم چراغ‌های خانه به سرعت روشن می‌شوند؟ (راهنمایی: شیلنگ شفافی را در نظر بگیرید. وقتی شیر را باز می‌کنید، هنگامی که شیلنگ پر از آب است، آب بلافاصله از سر دیگر شیلنگ جاری می‌شود؛ ولی اگر لکه‌ای رنگی را درون آب چکانده باشیم، می‌بینیم این لکه رنگی به آهستگی در آب حرکت می‌کند.)
جواب: هنگامی که کلید را میزنیم الکترون های آزاد در تمام سیم با هم شروع به حرکت میکنند و چراغ روشن میشود. مانند شلینگ پر از آب که با باز کردن شیر آب، بلافاصله آب از انتهای شلینگ  به بیرون میآید.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.