جواب تمرین صفحه ۵۴ فیزیک دهم

جواب تمرین صفحه ۵۴ فیزیک دهم

جواب تمرین ۳-۱ صفحه ۵۴ فیزیک دهم

جواب تمرین صفحه ۵۴ فیزیک دهم

فصل ۳ فیزیک دهم / در بخش زیر جواب صفحه ۵۴ کتاب فیزیک دهم برای رشته های ریاضی و تجربی را قرار داده ایم.

جواب تمرین ۳-۱ صفحه ۵۴ فیزیک دهم

جواب تمرین ۲-۱ صفحه ۵۴ فیزیک دهمماهواره‌ای به جرم ۲۲۰kg، با تندی ثابت ۲/۵km/s دور زمین می‌چرخد. انرژی جنبشی ماهواره را برحسب ژول و مگاژول حساب کنید.
پاسخ: باید دقت کنیم هنگام محاسبه انرژی جنبشی یکای کمیت های جرم و تندی بر حسب یکاهای SI بین المللی باشد ، یعنی تندی بر حسب m/s۲  و جرم بر حسب kgجواب تمرین ۲-۱ صفحه ۵۴ فیزیک دهم
برای تبدیل به مگا ژول
$$ K≃۶/۹×۱۰^۸J \\ ۱MJ=۱۰^۶J ⇒ ۶/۹ × ۱۰^۸J × \frac{۱}{۱۰^۶} = ۶/۹ × ۱۰^۲MJ$$

پاسخ به روش دوم: جواب تمرین صفحه ۵۴ فیزیک دهم

جواب تمرین ۳-۲ صفحه ۵۴ فیزیک دهم

جرم خودرویی به همراه راننده‌اش ۸۴۰kg است (شکل زیر). تندی خودرو در دو نقطه از مسیرش روی شکل زیر داده شده است. تغییرات انرژی جنبشی خودرو (ΔK=K۲−K۱) را بین این دو نقطه حساب کنید.جواب تمرین ۳-۲ صفحه ۵۴ فیزیک دهم

 

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.