جواب فعالیت صفحه ۵۴ فیزیک یازدهم تجربی

جواب فعالیت صفحه ۵۴ فیزیک یازدهم تجربی

فعالیت ۲-۴ صفحه ۵۴ فیزیک یازدهم تجربی

جواب فعالیت صفحه ۵۴ فیزیک یازدهم تجربی

فعالیت ۲-۴ صفحه ۵۴ فیزیک یازدهم تجربی

گام به گام فصل ۲ فیزیک یازدهم تجربی / فعالیت ۲-۴ صفحه ۵۴ فیزیک یازدهم تجربی

فعالیت ۲-۴ صفحه ۵۴ فیزیک یازدهم تجربی

قانون ژول بیان می‌دارد گرمای تولید شده توسط جریان Iی عبوری از یک مقاومت R در مدت زمان t برابر با RI۲t۲ است. این قانون را می‌توان به روش گرماسنجی با یک گرماسنج که در فیزیک دهم با آن آشنا شدید تحقیق کرد. اسباب این آزمایش در شکل نشان داده شده است. درباره چگونگی این آزمایش تحقیق کنید.
جواب: مقاومت رسانا را با اهم سنج اندازه گرفته و آن را در ظرف آب قرار میدهیم. شدت جریان را توسط آمپر سنج اندازه میگیریم و انرژی مصرفی را برای مدت زمان معین از U=RI۲tپیدا میکنیم ، در این لحظه با اندازه گیری دمای آب و با استفاده از Q=mcΔθ گرما را به دست می آوریم ، مشاهده میشود که تقریبا U با Q برابر است.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.