جواب فعالیت صفحه ۵۵ فیزیک یازدهم تجربی

جواب فعالیت صفحه ۵۵ فیزیک یازدهم تجربی

فعالیت ۲-۵ صفحه ۵۵ فیزیک یازدهم تجربی

جواب فعالیت صفحه ۵۵ فیزیک یازدهم تجربی

فعالیت ۲-۵ صفحه ۵۵ فیزیک یازدهم تجربی

گام به گام فصل ۲ فیزیک یازدهم تجربی / فعالیت ۲-۵ صفحه ۵۵ فیزیک یازدهم تجربی

فعالیت ۲-۵ صفحه ۵۵ فیزیک یازدهم تجربی

الف) همانند شکل با یک اهم متر، مقاومت رشته سیم داخل لامپ ۱۰۰واتی را اندازه گیری کنید. سپس با استفاده از رابطه ۲-۱۰ و با داشتن مشخصات روی لامپ، مقاومت آن را در حالت روشن محاسبه کنید. نتیجه محاسبه را با مقدار اندازه گیری شده مقایسه کنید و نتیجه را پس از گفت‌وگوی گروهی گزارش دهید.
جواب: مقاومت لامپ هنگامی که روشن است، بیش از مقاومت لامپ در هنگام خاموش بودن است. در واقع رابطه $$ P=V^۲/R $$ برای محاسبه مقاومت لامپ در حالت خاموش است (توان اسمی). با روشن شدن لامپ و افزایش دمای آن، مقدار مقاومت لامپ افزایش مییابد و دیگر از رابطه داده  شده پیروی نمیکند.

$$ R_۱=۳۸\Omega {مقاومت \ لامپ \ خاموش} \\ P\dfrac{V^۲}{R_۲} \implies R_۲=P\dfrac{V^۲}{P}\implies R_۲=P\dfrac{۲۲۰^۲}{۱۰۰}=۴۸۴\Omega {مقاومت \ لامپ \ در \ مدار \ } \\ $$

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.