جواب تمرین صفحه ۵۶ فیزیک یازدهم تجربی

جواب تمرین صفحه ۵۶ فیزیک یازدهم تجربی

تمرین ۲-۳ صفحه ۵۶ فیزیک یازدهم تجربی

جواب فعالیت صفحه ۵۶ فیزیک یازدهم تجربی

تمرین ۲-۳ صفحه ۵۶ فیزیک یازدهم تجربی

گام به گام فصل ۲ فیزیک یازدهم تجربی / تمرین ۲-۳ صفحه ۵۶ فیزیک یازدهم تجربی

تمرین ۲-۳ صفحه ۵۶ فیزیک یازدهم تجربی

در شکل زیر، سه مقاومت به همراه یک آمپرسنج به صورت متوالی به یک باتری وصل شده‌اند و مقاومت آمپرسنج صفر است (آمپرسنج آرمانی). اگر مقاومت معادل مقاومت‌های R۱، R۲ و R۳ برابر با ۱۳/۰Ω باشد:تمرین ۲-۵ صفحه ۷۱ فیزیک یازدهمالف) مقاومت R۳ چقدر است؟

$$ R_{eq}= R_۱+R_۲+R_۳\implies ۱۳=۳+۶+R_۳ \implies R_۳=۴\Omega  $$

ب) جریانی را که آمپرسنج نشان می‌دهد به دست آورید.
با نوشتن قاعده‌ حلقه برای این مدار داریم:

$$ I= \dfrac{ε}{r+R_{eq}} = \dfrac{۷}{۱+۱۳} =۰/۵A $$

پ)توان خروجی باتری چقدر است؟

$$ P=εI-rI_۲= (۷× ۰/۵)-(۱× ۰/۵^۲)=۳/۲۵W $$

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.