جواب فعالیت صفحه ۵۸ فیزیک یازدهم تجربی

جواب فعالیت صفحه ۵۸ فیزیک یازدهم تجربی

فعالیت ۲-۶ صفحه ۵۸ فیزیک یازدهم تجربی

جواب فعالیت صفحه ۵۸ فیزیک یازدهم تجربی

فعالیت ۲-۶ صفحه ۵۸ فیزیک یازدهم تجربی

گام به گام فصل ۲ فیزیک یازدهم تجربی /

 

فعالیت ۲-۶ صفحه ۵۸ فیزیک یازدهم تجربی

فعالیت ۲-۶ صفحه ۵۸ فیزیک یازدهم تجربی

مداری مانند مدار مثال ۲-۱۲ ببندید و در هر شاخه آن، یک آمپرسنج قرار دهید. با خواندن آمپرسنج‌ها، رابطه بین جریان‌ها را بررسی کنید. جواب:
فعالیت ۲-۹ صفحه ۷۳ فیزیک یازدهم

$$  R= \dfrac{V}{I} \implies I\dfrac{V}{R} \\ I_۱=\dfrac{۱۲}{۴} =۳A\ \ {آمپر \ سنج\ اول}\\ I_۲=\dfrac{۱۲}{۶} =۲A\ \ {آمپر \ سنج\ دوم}\\ I_۱+I_۲=۵A \\ \dfrac{۱}{R_T} =\dfrac{۱}{۶} + \dfrac{۱}{۴} \implies \dfrac{۱}{R_T} =\dfrac{۲+۳}{۱۲}\implies {R_T} =۲/۴\Omega \\ {I_T}=\dfrac{V}{R_T}\implies {I_T}=\dfrac{۱۲}{۲/۴}\implies {I_T}=۵A \ {آمپر \ سنج\ اصلی} $$

 

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.