جواب صفحه ۶۸ فیزیک یازدهم تجربی

جواب صفحه ۶۸ فیزیک یازدهم تجربی

پرسش ۳-۳ صفحه ۶۸ فیزیک یازدهم تجربی

جواب صفحه ۶۸ فیزیک یازدهم تجربی

پرسش ۳-۳ صفحه ۶۸ فیزیک یازدهم تجربی گام به گام فصل ۳ فیزیک یازدهم تجربی /

پرسش ۳-۳ صفحه ۶۸ فیزیک یازدهم تجربی

پرسش ۳-۳ صفحه ۸۶ فیزیک یازدهم ریاضی

۱- شکل زیر، یک آهنربای میله‌ای و تعدادی عقربه مغناطیسی را نشان می‌دهد.
(الف) کدام سر آهنربا قطب N و کدام سر قطب S است؟
با توجه به شکل و جهت گیری عقربه مغناطیسی خواهیم داشت:پرسش ۳-۳ صفحه ۸۶ فیزیک یازدهم ریاضی(ب) جهت‌گیری عقربه‌های مغناطیسی را در دیگر مکان‌های روی شکل تعیین کنید. پرسش ۳-۳ صفحه ۸۶ فیزیک یازدهم ریاضی
۲- شکل زیر، خط‌های میدان مغناطیسی در ناحیه‌ای از فضا را نشان می‌دهد. بردار میدان مغناطیسی را در هر یک از نقطه‌های روی شکل رسم کنید. به اندازه و جهت بردار میدان در هر نقطه توجه کنید.
جواب: چون تراکم خطوط میدان مغناطیسی در نقطه a بیشتر از B است پس :
 Ba>Bb>Bcپرسش ۳-۳ صفحه ۸۶ فیزیک یازدهم ریاضی

فعالیت ۳-۲ صفحه ۶۸ فیزیک یازدهم تجربی

فعالیت ۳-۲ صفحه ۸۶ فیزیک یازدهم ریاضی

یک آهنربای میله‌ای را روی سطح افقی میزی قرار دهید. یک قطب‌نما یا عقربه مغناطیسی را مقابل یکی از قطب‌های آهنربا قرار دهید. روی مسیری دایره‌ای شکل دور آهنربا، عقربه را به آرامی حرکت دهید (شکل زیر). بررسی کنید پس از یک دور حرکت، عقربه چند درجه می‌چرخد.
جواب: با توجه به شکل، اگر عقربه ۹۰º حول آهنربا بچرخد، عقربه به اندازه ۱۸۰º منحرف می شود. حال اگر عقربه ۱۸۰º حول آهنربا بچرخد، عقربه به اندازه ۳۶۰º منحرف می شود. در نهایت اگر عقربه ۳۶۰º ( یک دور کامل)حول آهنربا بچرخند، به اندازه ۷۲۰º منحرف می شود.فعالیت ۳-۲ صفحه ۸۶ فیزیک یازدهم ریاضی

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.