جواب تمرین صفحه ۷۰ فیزیک دهم

جواب تمرین صفحه ۷۰ فیزیک دهم

جواب تمرین ۳-۱۳ صفحه ۷۰ فیزیک دهم

جواب تمرین صفحه ۷۰ فیزیک دهم

جواب تمرین ۳-۱۳ صفحه ۷۰ فیزیک دهم

فصل ۳ فیزیک دهم /در بخش زیر جواب صفحه ۷۰ کتاب فیزیک دهم برای رشته های ریاضی و تجربی را قرار داده ایم. تمرینات فیزیک دهمدر مثال 3-11، مبدأ انرژی پتانسیل گرانشی را در ارتفاع h1  بگیرید و بر این اساس تندی توپ را هنگام رسیدن به دهانهٔ سبد حساب کنید.
پاسخ: اگر ارتفاع h1  را مبدا (صفر) در نظر بگیریم ارتفاع سبد h2 رابر یک متر می شود :صفحه ۷۰ فیزیک دهم

جواب تمرین ۳-۱۴ صفحه ۷۰ فیزیک دهم

تمرینات فیزیک دهم

توپی مطابق شکل از سطح زمین با تندی v۱=۴۰m/s به طرف صخره ای پرتاپ می‌شود.
اگر توپ با تندی v۲=۲۵m/s به بالای صخره برخورد کند، ارتفاع h۲ را به دست آورید. مقاومت هوا را هنگام حرکت توپ نادیده بگیرید.
: با استفاده از قانون پایستگی انرژی مکانیکی داریم :صفحه ۷۰ فیزیک دهم