جواب پرسش صفحه ۷۱ فیزیک دهم

جواب پرسش صفحه ۷۱ فیزیک دهم

جواب پرسش ۳-۴ صفحه ۷۱ فیزیک دهم

جواب پرسش صفحه ۷۱ فیزیک دهم

جواب پرسش ۳-۴ صفحه ۷۱ فیزیک دهم

فصل ۳ فیزیک دهم /در بخش زیر جواب صفحه ۷۱ کتاب فیزیک دهم برای رشته های ریاضی و تجربی را قرار داده ایم.تمرینات فیزیک دهم

شخصی توپ در حال حرکتی را با دست خود می‌گیرد (شکل زیر). پس از توقف توپ، انرژی جنبشی آن کجا رفته است؟
انرژی جنبشی توپ در اثر برخورد با مولکول‌های هوا و سرانجام برخورد با دست، باعث بالا رفتن انرژی درونی محیط اطراف و دست می‌شود.